سیستم قاب ساده بتنی نیمه پیش ساخته K با دیوار برشی بتن مسلح درجا

//سیستم قاب ساده بتنی نیمه پیش ساخته K با دیوار برشی بتن مسلح درجا

سیستم قاب ساده بتنی نیمه پیش ساخته K با دیوار برشی بتن مسلح درجا

ضوابط و الزامات

۱) اجرای این سیستم سازه ای به صورت قاب ساختمانی ساده بتن مسلح متشکل از اعضای نیمه پیش ساخته با اتصالات تر(درجا)و دیوارهای برشی بتن آرمه درجا است که محدودیتهای آن مطابق استاندارد ۲۸۰۰ می باشد.
۲) ضخامت دیوارهای بتن آرمه نباید از ۱۵ سانتیمتر کمتر باشد.
۳) بتن مصرفی باید از نوع بتن سازه ای و با حداقل مقاومت ۲۰ مگاپاسکال باشد.
۴) منظم بودن ساختمان در پلان و ارتفاع مطابق استاندارد ۲۸۰۰ الزامی است.
۵) بارگذاری ثقلی و لرزه ای این سیستم، به ترتیب بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان “بارهای وارد بر ساختمان” و استاندارد ۲۸۰۰ صورت گیرد.
۶) در طراحی سازه ای این سیستم، مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان “طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه” مد نظر قرار گیرد و در طراحی، ساخت، نصب و اجرای اعضا و اتصالات قطعات پیش ساخته، رعایت آخرین ویرایش آئین نامه ACI318و راهنمای طراحی PCI الزامی است.
۷) در صورت تعبیه اعضای مرزی در دیوارهای برشی بتن مسلح، ضروری است این اعضا به صورت درجا اجرا شوند و در نظر گرفتن ستون های پیش ساخته قاب به عنوان اعضای مرزی مورد تایید نمیباشد.
۸) در نظر گرفتن تمهیدات لازم در هنگام بتن ریزی در محل اتصال تیرها به ستو ن های پیش ساخته برای تامین کیفیت مناسب بتن ضروری است مانند: ویبره مناسب در آن محلها و ….
۹) لازم است تمهیدات جهت تحمل نیروی Uplift در اتصال ستون بالایی به ستون پایینی صورت گیرد لازم مانند: دندانه دار کردن شیارهای تعبیه شده در بالای ستون پایینی و ….
۱۰) تامین ضوابط دیافراگم صلب و همچنین تامین پیوستگی و یکپارچگی برای کلیه سقفها الزامی است.
۱۱) اتصال سقف به قاب و دیوار به صورت پیوسته و یکپارچه طراحی و اجرا شده و میلگردگذاری لازم بر این اساس در محل اتصال انجام شود همچنین تامین پیوستگی و یکپارچگی در محل اتصال تیر به ستون و اجرای میلگردگذاری لازم ضروری است.
۱۲) در نصب و اجرا، این سیستم جهت تحمل بارهای حین اجرا کنترل شود.
۱۳) تمهیدات لازم جهت تامین پایداری قطعات پیش ساخته الحاقی به ساختمان مانند : را ه پله ها، جا ن پنا ه ها و …در برابر نیروهای وارده صورت گیرد.
۱۴) در خصوص این سیستم، رعایت مبحث سوم مقررات ملى ساختمان ایران با عنوان “حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق ” و همچنین الزا مات نشریه شماره ۴۴۴ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت اجزای ساختمان در مقابل حریق با در نظر گرفتن ابعاد ساختمان، کاربرى و وظیفه عملکردى اجزاى ساختمان الزامى است.
۱۵) در خصوص این سیستم، رعایت مبحث نوزدهم مقررات ملى ساختمان ایران با عنوان “صرفه جویی در مصرف انرژی” الزامى است.
۱۶) صدابندی هوابرد جداکننده های بین واحدهای مستقل و پوسته خارجی ساختمان و صدابندی سقف بین طبقات باید مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان “عایق بندی و تنظیم صدا” تأمین شود.
۱۷) لازم است تمهیدات لازم متناسب با شرایط مختلف اقلیمی و محیطهای خورنده ایران صورت پذیرد.
۱۸) کلیه مصالح و اجزا در ا ین سیستم اعم از معماری و ساز های از حیث دوام، زیست محیطی و … باید بر مبنای مقررات ملی ساختمان ا یران و یا آئین نامه های ملی یا معتبر بین المللی شناخته شده و مورد تا یید به کار گرفته شود.

توسط |۱۳۹۷/۹/۱۶ ۲۳:۰۹:۰۰۱۶ام, آذر ۱۳۹۷|مقالات|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

دو − یک =