ديوار باربر دولايه و سقف هاى نيمه پيش ساخته با بتن درجا

//ساختمان هاى بتن آرمه متشکل از دیوار باربر دولایه و سقف هاى نیمه پیش ساخته با بتن درجا

ساختمان هاى بتن آرمه متشکل از دیوار باربر دولایه و سقف هاى نیمه پیش ساخته با بتن درجا

در ساختمان های بتن مسلح متشکل از دیوار باربر و سقف های نیمه پیش ساخته با بتن درجا، قسمتى از دیوارهاى بتن مسلح به صورت پیش ساخته در کارخانه تولید مى شود. این دیوارها از دو لایه بتن مسلح، که با فاصله عرضى نسبت به یکدیگر قرار مى گیرند، ساخته مى شود. فاصله بین لایه ها، علاوه بر تأثیرى که بر کاهش وزن دیوار در زمان حمل و نقل (در مقایسه با دیوارهاى پیش ساخته یکپارچه توپر) دارد، نصب و برپایى آن را نیز سهولت مى بخشد. بتن ریزى درجا یکپارچگى اعضاى سازه ای را ایجاد مى کند و عملکرد لرزه ای ساختمان را بهبود مى بخشد. بتن پیش ساخته و بتن درجا، توسط میل گردهایى که میان دو جداره تعبیه شده ا ند و هم چنین توسط قفل و بست بین لایه ها، به یکدیگر متصل مى شوند. معمولاً قطعات پیش ساخته قالب، بدون میلگرد انتظار، طراحى و تولید مى شوند. اتصال دو لایه بتنى طرفین قطعه، توسط خرپاهاى فلزى صورت مى گیرد تا عملکردى مرکب داشته باشند. این اقدام، در عین دارا بودن مزایاى اجرایى، خطر آسیب دیدن در زمان حمل را نیز کاهش مى دهد و باعث مى شود نیاز به قالب بندى کاملاً منتفى شود یا به حداقل کاهش یابد.
سقف این سیستم معمولاً با پیش دال هاى خرپادار طراحى و اجرا مى شود. بتن ریزى دیوار و سقف معمولاً به صورت درجا و هم زمان انجام مى شود.این دیوارها مى توانند به تنهایى، و یا همراه با دیگر اجزاى سازه ای بتنى )پیش ساخته یا درجا(، سازه ساختمان را تشکیل دهند. پس از اجراى دیوارهاى خارجى این سیستم، یک لایه عایق حرارتى از خارج یا از داخل به دیوار متصل مى شود.
در کشورهاى اروپایى، این سیستم براى ساختمان هاى مسکونى، ادارى، و عمومى مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین، اجراى این سیستم در ایران توسط شرکت هاى متعددى صورت گرفته است.
دیوارهاى بتن مسلح پیش ساخته دو لایه، در کارخانه تولید مى شوند. قطعات توسط جرثقیل و با استفاده از قلاب هایى که محل و جزییات آن ها با محاسبه تعیین شده ا ند به محل نصب حمل و بر روى شالوده ها نصب مى شوند. شالوده ها، همانند اغلب سیستم هاى سازه ای، از بتن مسلح و به صورت درجا ساخته مى شوند.دیوارها، طى مدت نصب و تا زمان تکمیل اتصالات عناصر سازه ای، توسط نگه دارنده هایى در موقعیت خود نگه داشته مى شود .سقف هاى این سیستم معمولاً به صورت دال نیمه پیش ساخته یا پیش دال هستند.این سقف ها در کارخانه آماده مى شوند و پس از نصب بر روى دیوارها با تعبیه عناصر تسلیح مناسب، با بتن ریزى درجا به دیوارها متصل مى شوند.در مواردى نیز از سقف هاى پیش ساخته دو لایه )مشابه دیوارها( استفاده مى شود. در این حالت نفوذ بتن به تمام قسمت هاى جداره میانى سقف به آسانى صورت نمى گیرد.از این رو، سیستم مورد بحث در مواقعى که از نظر سازه ای لایه هاى بتن بالایى و پایینى سقف پاسخ گوى بارهاى وارد بر آن باشند و لایه میانى با مواد پرکننده یا عایق پر شود، استفاده مى شود.
در برخى مدارک و مستندات موجود در خصوص ساختمان هاى با سیستم دیوارهاى بتنى دو لایه، جزییات اتصال مناسب بین عناصر باربر سازه ای براى مناطق با خطر لرزه خیزى کم و زیاد ارائه شده است.ولى به نظر مى رسد بیشترین کاربرد این نوع ساختمان ها در مناطق با خطر لرزه خیزى کم بوده باشد.این سیستم در زمینه هاى انرژى، حریق، آکوستیک و سازه، در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، مورد ارزیابى قرار گرفته است و کاربرد آن، در حیطه الزامات ارائه شده، مجاز است.

ضوابط و الزامات

۱) سیستم سازه ای از نوع دیوار باربر با کاربرى مسکونى در پهنه هاى لرزه خیزى کم و متوسط و زیاد ایران بر مبناى آخرین ویرایش استاندارد ۲۸۰۰ قابل اجرا ست.
۲) مقاطع دیوارهاى باربر مى باید به صورت مقطع کامل بتن مسلح تأمین کننده الزامات مربوط به مبحث نهم مقررات ملى ساختمان یا آئینن نامه ACI318-05 و ویرایش بعد از آن باشد.
۳) پانل هاى سقفى به صورت دال یک طرفه عمل نموده و مشتمل بر لایه زیرین بتن مسلح پیش ساخته و لایه فوقانى بتن مسلح درجاست.
۴) میل گرد گذارى لایه میانى دیوار لازم است مطابق ضوابط حداقل فولادگذاری آئین نامه آبا صورت گیرد.
۵) دیوارهاى باربر این سیستم تنها در زمره دیوارهاى برشى بتن مسلح با شکل پذیرى کم مطابق مبحث نهم مقررات ملى ساختمان است.
۶) حداکثر ارتفاع ساختمان از تراز پایه ۱۵ متر یا ۴ طبقه و ضریب رفتار آن مطابق استاندارد ۲۸۰۰-۸۴ برابر ۴ منظور مى شود.
۷) کلیه اتصالات سازه‌ ا‌ى و اجزاء غیر سازه‌ا‌ى به سازه می بایست مطابق الزامات آئین نامه ACI318- 05 طراحی شود.
۸) مشخصات فنى بتن پیش ساخته و بتن درجا مى بایستى یکسان و طبق مبحث نهم مقررات ملى ساختمان یا آئین نامه ACI318- 05 تأمین شود.
۹) حداقل ضخامت لایه میانى دیوار که با بتن درجا بتن ریزی مى شود ۱۵ سانتى متر باشد.
۱۰) به هنگام نصب دیوارهاى باربر استفاده از ملات گروت در قسمت تحتانى دیوار الزامی است و رعایت الزامات مشخصات فنى ملات هاى مورد پذیرش ACI318-05 ضرورى است.
۱۱) رعایت مبحث سوم مقررات ملى ساختمان در خصوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق و هم چنین الزامات نشریه شماره ۴۴۴ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حریق با در نظر گرفتن ابعاد ساختمان، کاربرى و وظیفه عملکردى عنصر ساختمانى الزامى است.
۱۲) صدابندى هوابرد جدا کننده هاى بین واحدهاى مستقل و پوسته خارجى ساختمان و صدابندى سقف بین طبقات مى بایست مطابق مبحث هجدهم مقررات ملى ساختمان تأمین شود.

توسط |۱۳۹۷/۹/۱۶ ۲۳:۱۸:۱۴۱۶ام, آذر ۱۳۹۷|مقالات|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

نوزده − نوزده =