در قسمت دستورالعمل های بازرسی فنی، کاربران و بازرسان میتوانند دستورالعمل های انواع متد های بازرسی را در اختیار داشته باشند. به طوری که در هر کارگاه اسکلت فلزی بازرسین جوش می بایست آن را به همراه داشته باشند و در هر متد بازرسی فنی و تست جوش از دستورالعمل مربوط به آن جهت انجام بازرسی استفاده کنند . بخش دستورالعملها شامل مطالب ذیل میباشد .