سقف دال­های نیمه پیش ساخته بتن مسلح

//سقف دال­های نیمه پیش ساخته بتن مسلح

سقف دال­های نیمه پیش ساخته بتن مسلح Double Tee با بتن رویه

ضوابط و الزامات

۱) رفتار سیستم سقف دال­های نیمه پیش ساخته بتن مسلح Double Tee مشابه سقفهای داخل یک طرفه می­باشد. در طراحی و اجرای این سیستم باید، صلبیت و یکپارچگی سقف با ارائه محاسبات کافی صرفاً به کمک اجرای بتن رویه تأمین شود.
۲) در این سیستم، به منظور تأمین یکپارچگی در دیافراگم سقف و همچنین تحمل عکس­العمل ناشی از تیرچه­ها، می­بایست در پیرامون سقف، تیرهای پیرامون طراحی و اجرا شوند. همچنین در محل اتصال دال نیمه پیش ساخته به تیر پیرامونی، لازم است، میلگردهای تأمین کننده یکپارچگی اعضا به طور مناسب طراحی و اجرا شوند.
۳) استفاده از این سیستم با توجه به دو بند فوق، در کلیه پهنه­های لرزه­خیزی ایران بلامانع است.
۴) لازم است یکپارچگی و کفایت اتصال دال بتن مسلح به عضو باربر جانبی باارائه محاسبات مناسب در طراحی و اجرا تأمین شود.
۵) چنانچه در طراحی­ها از عملکرد مرکب بتن رویه و دال نیمه پیش ساخته استفاده می­شود، لازم است زائده­های برشی برای انتقال برش ناشی خمش، بین بتن رویه و Double Tee پیش ساخته طراحی و اجرا شوند.
۶) ضوابط مربوط به حداکثر ابعاد بازشوها و همچنین تمهیدات لازم در اطراف بازشوها از نظر طراحی و اجرای تیرچه پیرامونی، باید مطابق راهنمای طراحی PCI انجام شود.
۷) ضوابط طراحی وکنترل سقف دال­های نیمه پیش ساخته بتن مسلح Double Tee باید براساس آئین­نامه ACI318 و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان انجام شود.
۸) جزئیات ساخت، حمل ونصب اعضاء و اتصالات قطعات پیش­ساخته باید مطابق آخرین ویرایش آئین­نامه ACI318 و راهنمای طراحی PCI انجام شود.
۹) رعایت تمهیدات لازم متناسب با شرایط اقلیمی و محیط­های خورنده ایران الزامی است.
۱۰) رعایت الزامات مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان، جهت صرفه­جویی در مصرف انرژی الزامی است.
۱۱) رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در خصوص حفاظت ساختمان­ها در برابر حریق وهمچنین الزامات نشریه شماره ۴۴۴ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت جداره­ها در مقابل حریق با درنظرگرفتن تعداد طبقات، ابعاد ساختمان، کاربری و وظیفه عملکردی عنصر ساختمانی ضروری است.
۱۲) صدابندی هوابرد و کوبه­ای سقف بین طبقات می­بایست مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان تأمین شود.

توسط |۱۳۹۷/۹/۱۶ ۲۳:۲۸:۲۳۱۶ام, آذر ۱۳۹۷|مقالات|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

سه × سه =