خرپای تیرچه ماشینی با فوندوله پلیمری

ضوابط و الزامات

۱) با توجه به مدارک ارائه شده که مبتنی بر نظریه فنی CSTB از کشور فرانسه می باشد، استفاده از تیرچه با پاشنه پلیمری صرفاً در پهنه های لرزه خیزی با خطر نسبی کم و متوسط کشور مطابق استاندارد ۲۸۰۰ ایران مجاز است.
۲) دوام و پایایی تیرچه پیشنهادی با توجه به پوشش پلی اورتان دور میلگرد های کششی و فوندوله از جنس ورق در گالوانیزه به ضخامت ۰,۵ mm و با استناد به مدارک ارائه شده توسط شرکت بر مبنای نظریه فنی CSTB شرایط متعارف مشکلی ندارد، ولی استفاده از آن در شرایط محیطی متوسط، شدید بسیار شدید و فوق العاده شدید، مطابق با فصل ششم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، مناسب نمیباشد
۳) استفاده از این نوع تیرچه، صرفاً در سقفهای با بلوک پلی استایرن کندسوز(EPS) مجاز است.
۴) کلیه ضوابط مربوط به طراحی تیرچه با پاشنه پلیمری (از نظر مقاومت خمشی – برشی – خیز مجاز – جوش مقاومتی و….) باید مشابه با تیرچه بتنی و مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۲۹۰۹-۱باشد
۵) با توجه به عدم پیوستگی خمشی میلگردهای طولی تیرچه مذکور در بتن، ضروری است خرپای تیرچه و جوش مقاومتی اتصال خرپا به میلگرد کششی، برای تلاشهای بزر گتری طراحی و اجرا شود.
۶) با توجه به نوع محصول و طبق مدرک ارائه شده CSTB از آنجایی که پوششی روی میلگرد ها وجود ندارد، استفاده از پوشش محافظ کننده از نوع اندود گچی به ضخامت حداقل ۲۰ میلی متر با استفاده از اتصالات آویز که با بتن سقف درگیر باشد، الزامی است.
۷) پلی اورتان و پلی استایرن مورد استفاده در سقف باید از نوع کند سوز باشند.‌‌ بلوک های پلی استایرن مورد استفاده در سقف باید کلیه ضوابط مربوطه را مطابق با استاندارد ASTM یا سایر استاندارد های بین المللی تامین نمایند.
۸) با توجه به گزارش ارائه شده در مدرک CSTB و در غیاب آزمون های موردی، مقاومت این زیر سیستم در برابر آتش برابر با نیم ساعت قابل قبول است . بنابراین ارتفاع و زیر بنای ساختمان، طبق ضوابط مندرج در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان و آئین نامه حفاظت ساختمان ها در برابر حریق و با توجه به کاربری این سقف و بسته به جزئیات ساختمان، به ۲ تا حداکثر ۴ طبقه محدود میشود.
۹) استفاده از اتصالات مکانیکی در اتصال پوششهای سقف یا رابیتس به بتن و تیرچه ها الزامی است.

الزامات دستگاه اتوماتیک آرماتوربند ( بند زن)

۱) استفاده از ماشین نیمه اتوماتیک برای آرماتوربندی سازه های بتن مسلح مجاز میباشد.
۲) حداقل قطر میلگرد مورد استفاده در این روش ۱۰ میلی متر میباشد.
۳) حداکثر اختلاف نمره آرماتورهای متقاطع در شبکه های آرماتوربندی با این شیوه نباید از ۳ نمره بیشتر باشد.
۴) سیم های آرماتور بندی قابل استفاده با این روش ا ز نوع فولادی معمولی، گالوانیزه و نیز سیم پلی استر میباشد.
۵) در این روش ، رعایت کلیه ملاحظات و ضوابط مربوط به اجرای ساز ههای بتن آرمه مطابق مقررات ملی ساختمان الزامی است.
۶) در مناطق با پتانسیل خوردگی شدید تنها استفاده از سیم آرماتوربندی نوع پلی استر مجاز میباشد.