ترک سرد در جوش

خطرناک ترین ، پیچیده ترین  و ناشناخته ترین نوع عیب در جوش می باشد که به انها ترک های ناشی از هیدروژن و یا ترک های تاخیری نیز می گویند . این ترک ها در اثر تنشها و بعد از انجماد جوش توسعه پیدا میکنند از دلایل اصلی بروز این نوع ترک محبوس ماندن هیدروژن در فلز جوش است

علل تشکیل ترک سرد:

 این نوع ترک زمانی اتفاق می افتد که هر چهار عامل زیر همزمان وجود داشته باشند .

۱-     مقدار هیدروژن در فلز جوش
۲-     تنشهای کششی بالا
۳-     ساختار مستعد
۴-      دمای نسبتا پایین

مکانیزم تشکیل ترک سرد:

ترک اغلب با تقویت تنشهای نزدیک ناپیوستگی های فلز جوش و فلز پایه یا نزریک شیارهای مکانیکی قطعه جوش داده شده اتفاق می افتد.
منبع اصلی هیدروژن در جوشکاری بخارات ابی در قوس جوشکاری می باشد و محدوده و میزان ان به نو.ع فرایند مورد استفاده بستگی دارد. اتم هیدروژن می تواند به اسانی در فولاد نفوذ کرده و در مرز دانه ها حرکت کند.

ترک سرد در جوش

روشهای جلوگیری از بروز ترک سرد

۱-     تغییر تکنیک جوشکاری
۲-     کم کردن سرعت جوشکاری
۳-     رعایت دمای پیش گرم و بین پاسی
۴-     استفاده از الکترود های کم هیدروژن در فرایند  SMAW  و رعایت دمای باز پخت
۵-     رعایت ترتیب جوشکاری
۶-      جوشکاری با حرارت ورودی پایین تر
۷-     استفاده از الکترودهایی که ترکیب شیمیایی مناسب دارند
۸-     افزایش ضخامت هر پاس جوش
۹-     جلوگیری از ورود هیدروژن