تخته های سیمانی الیافی

ضوابط و الزامات

بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده، رعایت ضوابط زیر برای تخت ههای سیمانی الیافی الزامی است
۱) این محصول قابلیت استفاده برای احداث دیوارهای داخلی و خارجی غیر سازه ای، نما و ورق پوشش بام شیبدار را دارا است.
۲) رعایت الزامات زیست محیطی در مواد و مصالح به کار برده شده در این محصول الزامی است
۳) رعایت استانداردهای زیر در ساخت تخته های سیمانی الیافی الزامی است.ویژگی ها، آزمون های فیزیکی )مشخصات شکل و ابعاد، دانسیته، مقاومت در برابر نفوذ آب(، آزمون های مکانیکی )مقاومت خمشی (، دوام)چرخه یخ زدن- ذوب شدن، چرخه حرارت – بارش، مقاومت در برابر آب گرم، چرخه تر و خشک شدن(و عملکرد در برابر آتش، بر اساس استاندارد ۱۲۴۶۷ EN تعیین گردد.
– آزمون مقاومت ضربه برای تخت ههای سیمان مطابق با استاندارد EN 15057 تعیین گردد
– آزمون عبور بخار آب بر اساس استاندارد EN 12572 صورت گیرد.
– تعیین ضریب هدایت حرارتی بر اساس استاندارد EN 12664 مورد آزمون قرار گیرد.
– تعیین ضریب انبساط حرارتی بر اساس استاندارد EN ISO 10545 صورت گیرد.
– آزمون رفتار محصول در برابر حریق بر اساس استاندارد EN 13501 انجام شود.
– تعیین مقاومت در برابر صوت بر اساس استاندارد EN 13986 انجام شود.
– تعیین پایداری بیولوژیکی بر اساس استاندارد EN 3353 صورت گیرد.
۴) در اجرای دیوار یا نما، رعایت کلیه تمهیدات از نظر عایقکاری حرارتی و صوتی ضروری است.
۵) در نصب تخته های سیمانی، اجرای زیرسازی مناسب الزامی است.
۶) ضخامت تخته های سیمانی، متناسب با نوع کاربرد و زیرسازی باید تعیین گردد.
۷) در اجرای کلیه اتصالات شامل زیرسازی، نصب تخته های سیمانی به زیرسازی، و نصب زیرسازی به ساختمان باید از پیچ یا پرچ مطابق ضوابط موجود در مقررات ملی ساختمان استفاده شود.
۸) در مجاورت کلیه بازشوها، اجرای پروفیل های زیرسازی افقی و عمودی الزامی است.
۹) درز انبساط بین تخته سیمانی در فواصل مشخص و به میزان معین ، بر مبنای تغییر شکل های ناشی از تنشهای حرارتی، بایستی به نحو صحیح تعبیه گردد.
۱۰) درز بین تخته های سیمانی باید با مواد و مصالح مناسب)مانند ورق های لاستیکی یا آلومینیومی یا(… پوشانده شود و بر روی پیچ ها یا پرچ ها باید پس از پوشش دادن با ملات مناسب ، سنباده کاری و رنگ آمیزی گردد.
۱۱) درز بین نمای اجرا شده با این محصول و ساختم ان در لبه تحتانی طبقه زیرین و لبه فوقانی طبقه آخر باید برای عبور جریان هوا باز باشد.
۱۲) اتخاذ تدابیر لازم در نصب دیوار و نما به سازه اصلی برای عدم مشارکت در سختی جانبی الزامی است.
۱۳) رنگ آمیزی تخته های سیمانی نما در هر دو وجه الزامی است، رنگ های مورد استفاده باید مقاوم در برابر شرایط جوی و محیطهای قلیایی باشد.
۱۴) در کلیه مراحل حمل و نقل و نگهداری باید تخته های سیمانی بر روی پالت های چوبی به صورت افقی قرار گرفته و روی آ نها با لایه های نفوذناپذیر مانند نایلون پوشانده شود.