بلوک های دیواری ساخته شده با بتن سبک گازی

ضوابط و الزامات

۱) بلوک های هوادار اتوکلاوشده با بتن سبک گازی، قابلیت استفاده در دیوارهای غیر باربر داخلی و خارجی را دارند. شایان ذکر است که محدودیتهای کاربری این بتن ها، با توجه به رده مقاومتی آ نها تعیین می شود.
۲) بتن های گازی از نظر رده مقاومتی به سه دسته با مقاومت های مگاپاسکال ۲ /۵ ،۵/۰۰ ، ۷ /۵ تقسیم می شوند. هم چنین از نظر جرم حجمی خشک، این بتن میتواند دارای جرم حجمی اسمی ۴۰۰ تا ۸۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب باشد
۳) بلوکهای بتن گازی باید دارای ویژگیهای استاندارد ملی ایران به شماره ۸۵۹۳ باشند.
۴) جهت جلوگیری از تغییر شکل های نسبی در دیوار و اندود و در نهایت ، کاهش احتمال ترک خوردگی، باید جمع شدگی ناشی از تغییرات رطوبت به حداکثر /۰۲۰ درصد محدود شود
۵) ملات های به کار گرفته شده جهت اجرای دیوار با بلوک های بتن سبک گازی می بایستی دارای مشخصات فنی مطابق استانداردهای شماره ۷۰۶-۱‌ و‌ ۷۰۶-۲ موسسه استانداردهای ملی ایران باشد.
۶) تمهیدات لازم جهت عدم مشارکت دیوارهای حاصل از بلوک های بتن سبک گازی، در‌رفتار‌لرزه ای سازه ضروری است.
۷) تأمین الزامات مربوط به نفوذپذیری، دوام، سیکل های ذوب شدگی و یخ زدگی و تشعشات ماوراء بنفش جهت دیوارهای خارجی ضروری است.
۸) با توجه به جذب آب نسبتاً زیاد این محصول، رعایت ضوابط به محافظت دیوارها از تماس مستقیم با آب و یا چرخه های تر و خشک شدن الزامی می باشد.
۹) رعایت استانداردهای مربوط به الزامات زیست محیطی و بهداشتی الزامی است.
۱۰) ضخامت حداقل دیوار و یا ضخامت عایق حرارتی تکمیلی باید به گونه ای باشد که الزامات مبحث‌۱۹ ‌مقررات ملی ساختمان جهت صرفه جویی در مصرف انرژی برای دیوار‌خارجی‌را تأمین نماید.
۱۱) رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان و مسکن‌ در‌خصوص‌حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق و هم چنین الزامات نشریه شماره ۴۴۴ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حریق با در نظر گرفتن ابعاد ساختمان، کاربری و وظیفه عملکردی عنصر ساختمانی الزامی است.
۱۲) صدابندی هوابرد جداکننده های بین واحدهای مستقل و پوسته خارجی ساختمان می بایستی مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان تأمین گردد.