برش پانچ Punching Shear

دردالهای دوطرفه بدون تیر بین ستونها وبدون کتیبه یا سرستون؛ احتمال دو نوع گسیختگی برشی وجود دارد وهریک باید بطور مجزا کنترل شود.

۱- برش یکطرفه:

برش یکطرفه که در واقع بنام برش با عملکرد تیر نیز خوانده می شود باعث ایجاد ترک مورب وگسیختگی احتمالی در عرض یک نوار طراحی می شود که ممکن است در عرضکل سازه نیز امتداد یابد.

۲- برش دوطرفه :

برشی که در تصویر می بیند درواقع برش دوطرفه یا برش منگنه ای میباشد. این نوع برش تمایل به ترک خوردگی مورب وبرش دال تخت را در اطراف یک ستون بیان میکند.درحقیقت انتقال بارهای قائم از دال تخت به تکیه گاه؛ در اطراف تکیه گاه(ستون) نیروی برشی پیرامونی ایجاد میکند که این نیرو تمایل دارد یک ترک قطری پیرامونی بشکل یک مخروط ناقص برای ستون ایجاد کند.کنترل برش منگنه دوطرفه نه تنها از بر لبه ها یا گوشه ستون یا بارهای متمرکزیا سطوح تکیه گاهی باید کنترل شود بلکه ایین نامه ها قید میکنند که در مناطقی مثل لبه سرستون یا کتیبه نیز باید کنترل شود.

برش گیر پانچ :

برای جلوگیری از فرو رفتن ستون ها در سطح دال بر اثر ازدیاد بارگذاری سازه برای افزایش سطح اعمال بار متناسب با نیروی وارده و کاهش فشار از برش گیر پانچ استفاده میشه . برش پانچ در اصطلاح سوراخ شدن سطح دال یا فونداسیون بر اثر فرو رفتن ستون در داخل آن ایجاد میشه.

برش گیر پانچ

منبع : سایت عمران پویا