در این بخش کاندیداهای هشتمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان براساس پارامترهای مشخص بررسی شده اند و نتایج به صورت یک عدد منتشر شده است. مشخصا یک عدد نمی تواند بیان کننده کارایی، صداقت، دانش، صلاحیت و . . . یک کاندید باشد اما می تواند در انتخاب مناسب تر کمک نماید.

عمرانمعماریمکانیکبرقترافیکشهرسازینقشه برداری

# رشته عمران

دکتر شمس الدین نوبخت
شمس نوبخت – 75%
دکتر شمس الدین نوبخت
شمس نوبخت – 75%
دکتر شمس الدین نوبخت
شمس نوبخت – 75%
دکتر شمس الدین نوبخت
شمس نوبخت – 75%
دکتر شمس الدین نوبخت
شمس نوبخت – 75%
دکتر شمس الدین نوبخت
شمس نوبخت – 75%

# رشته معماری

# رشته مکانیک

# رشته برق

# رشته ترافیک

# رشته شهرسازی

# رشته نقشه برداری