پانلهای دیواری ساخته شده از بتن سبک با دانه های لیکا

ضوابط و الزامات

۱) کاربرد پانل های ساخته شده با بتن سبک با دانه های لیکا، در دیوارهای غیر باربر داخلی مجاز میباشد.
۲) اتصال این پانل ها به یکدیگر و به عناصر سازه ای باید به گونه ای باشد که ضمن تامین پایداری دیوار‌های حاصل در برابر بارهای خارج از صفحه، از اندرکنش دیوار و سازه اصلی، تا حد امکان جلوگیری شود.
۳) بتن مورد استفاده برای تولید این پانل ها باید دارای مشخصات فنی -مکانیکی اعم از مقاومت فشاری، درصد جذب آب، میزان جمع شدگی، وزن مخصوص و … بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ۷۷۸۲ باشد
۴) سبک دانه های لیکای مورد استفاده در ساخت بتن مورد نظر، می بایست دارای ویژگی های فنی مکانیکی مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره‌۷۶۵۷ باشد.
۵) رعایت تمهیدات لازم جهت محدود نمودن جمع شدگی و تغییر شکل های ناشی از انبساط و انقباض حرارتی، در حد مجاز مطابق آئین نامه های مربوطه، الزامی است.
۶) ویژگیهای فنی و مکانیکی چسب یا ملات بکار برده شده برای اتصال پانل ها به یکدیگر و به سازه، باید بر استاندارد ملی ایران به شماره ۷۰۶-۲ منطبق و سازگار با بتن سبک با دانه های لیکا باشد.
۷) انجام یک لایه عایقکاری تکمیلی، متناسب با گروه ساختمان و مقاومت پانل ، به منظور پاسخگوئی به انتظارات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان ایران الزامی است.
۸) لاز م ا ست پیش بینی های لازم) برای مثال پیش بینی لایه بخاربند)‌ برای جلوگیری از بروز میعان در داخل پانل صورت گیرد.
۹) رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان و مسکن در خصوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق و هم چنین الزامات نشریه شماره ۴۴۴ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ، مربوط به مقاومت اجزای ساختمان در مقابل حریق، با در نظر گرفتن ابعاد ساختمان، کاربری و وظیفه عملکردی عنصر ساختمانی الزامی است.
۱۰) صدابندی هوابرد جداکننده های بین واحدهای مستقل و پوسته خارجی ساختمان می بایستی مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان ایران تأمین گردد.
۱۱) استفاده از پانل ها برای جداکننده های داخلی‌، دیوارهای بین واحدهای مسکونی مجاور و نمای ساختمان، با احتساب اندودهای به کار گرفته شده، می بایست بر اساس الزامات مبحث ۱۸ مقررات ملی ساختمان ایران باشد.
۱۲) تأمین تمهیدات لازم جهت اجرای اندودهای تر و خشک از حیث مقاومت و دوام الزامی است.
۱۳) کلیه مصالح و اجزاء در این سیستم از حیث دوام، خوردگی، زیست محیطی، بهداشتی و غیره می بایستی بر مبنای مقررات ملی ساختمان ایران و یا آئین نامه های ملی یا معتبر بین المللی شناخته شده و مورد تأیید به کار گرفته شود.