اپلیکیشن SAP2000 Cloud Viewer

این اپلیکیشن یک برنامه همراه برای نسخه دسکتاپ برنامه تحلیل و طراحی ساختاری SAP2000 است. این برنامه به کاربران اجازه می دهد که مدل های SAP2000 خود و نتایج تجزیه و تحلیل را به طور مستقیم از یک گوشی هوشمند یا تبلت مشاهده کنند. این کار مهندسان و مدیران را قادر می سازد تصمیمات سریع، مشارکتی و آگاهانه در مورد یک پروژه را از هر نقطه از جهان دریافت کنند. کاربران می توانند هندسه و رفتار مدل SAP2000 را با مشاهده مدل های 3D، و همچنین شکل مدل ها، تغییر شکل ساختمان و نمودار نیروی تولید شده توسط شرایط بارگذاری مختلف، از جمله باد و زلزله، ارزیابی کنند. یک حساب CSI Cloud برای استفاده از SAP2000® Cloud Viewer مورد نیاز است.  خوشبختانه ایران هم تو لیست کشورهای قابل ثبت نام وجود دارد.

برنامه / کاربرد :
• مشاهده شکل مدل ها ، تغییر شکل ساختاری و نمودار نیروی تولید شده توسط شرایط بارگذاری مختلف، از جمله باد و زلزله

کاربران هدف:
• مدیران پروژه برای تصمیم گیری سریع و همکاری در ساخت سازه، و مدل سازی در حال حرکت
• مهندسین سازه ای که هر زمانی نیاز به دسترسی به مدل های خود دارند
• مهندسان پل که در هر زمانی نیاز به دسترسی به مدل های خود دارند

ویژگی های کلیدی:
•نمایش پلان ساختاری، ارتفاع و نمایش 3D از مدل SAP2000 از هر نقطه در جهان است
• شکل حالت انیمیشن در ۳D

 برنامه های مرتبط:
• ETABS Cloud Viewer

ورودی کلید:
• یک مدل قبلا در CSI Cloud Explorer آپلود شده است

 خروجی کلیدی:
• مدل سه بعدی
• شکل مدل ها
• تغییر شکل ساختمان
• اعمال نمودار برای خمش، برش و پیچش

توضیحات اپلیکیشن SAP2000 Cloud Viewer در اپ استورها

SAP2000® Cloud Viewer is a companion app to the desktop version of the structural analysis and design program, SAP2000. The app allows users to view their SAP2000 models and analysis results directly from a smartphone or tablet. It enables engineers and managers on the go to make quick, collaborative, and informed decisions about a project from anywhere in the world. Users can assess the geometry and behavior of SAP2000 models by viewing 3D models, as well as mode shapes, structural deformations, and force diagrams produced by any number of loading conditions, including wind and earthquake. A CSI Cloud account is required to use the SAP2000® Cloud Viewer.

Application / Usage:
• View mode shapes, structural deformations and force diagrams produced by various loading conditions, including wind and earthquake

Target Users:
• Project managers for making quick, collaborative decisions on structural models, on the go
• Structural engineers who need access to their models anywhere, anytime
• Bridge engineers who need access to their models anywhere, anytime

Key Features:
• Access plan, elevation and 3D views of SAP2000 models from anywhere in the world
• Animate 3D mode shapes

Related Apps:
• ETABS Cloud Viewer

Key Input:
• A model previously uploaded to the cloud using the CSI Cloud Explorer

Key Output:
• 3D model
• Mode shapes
• Structure deformations
• Force diagrams for moment, shear, and torsion