معرفی اپلیکیشن  Indian Steel Table

اپلیکیشن Indian Steel Table نرم افزار باعث می شود IS 808 Steel Table در نوک انگشت شما موجود باشد. برای طراحان / مهندسان سازه برای تخمین و نظارت بر پروژه ها بسیار مفید است.
این اپلیکیشن چهار بخش از فولاد را تحت پوشش و بررسی قرار داده است. بررسی زوایای برابر، تیرها،  کانال و لوله از جمله موارد موجود در این برنامه هستند. در بخش های از برنامه به طور گسترده ای در مورد تولید و ساختار فولاد اشاره شده است.

کلید واژه: مهندسی عمران، کتابچه، مهندسی سازه.
داده ها شامل وزن در متر، گشتاور، سطح مقطع عرضی، ضخامت بخش ها و غیره

اپلیکیشن Indian Steel Table در اپ استورها

This application makes IS 808 Steel Table is available on finger tip. Very useful for structural designer / engineer for project estimate and supervision.
We have covered Four type of steel sections. Those are Equal Angles, Beam. Channel and Pipe. These sections are widely used for structural steel fabrication.

Keyword: Civil Engineering, Handbook, Structural Engineering.
Data includes Weight per meter, Moment of Inertia , Cross sectional area, Thickness of sections Etc.