اپلیکشین فرمول های مهندسی عمران

این برنامه یک راهنمای کامل و به روز رسانی شده ای ازفرمول های مهندسی عمران به همراه فرمول های جدید می باشد که به طور کامل به روز رسانی شده است، این اپلیکیشن قابل حمل شامل تمام فرمول های اساسی و معادلات مهندسین عمران برای انواع مختلفی از برنامه های طراحی مورد نیاز است. تمامی موارد  از تجزیه و تحلیل ساختمان ، مکانیک خاک را پوشش می دهد. فرمول های مهندسی عمران، نسخه دوم شامل جزئیات جدید در مورد ساختمان های سبز، تامین آب و درمان، توربین های بادی قدرتمند، بتن مسلح، ساخت پل، طراحی بزرگراه ها و غیره است. هر فصل شامل مجموعه ای از مشکلات و محاسبات با مشاوره راه حل است.

این برنامه لیست تمام فرمول های مهم مهندسی عمران است. برای دانش آموز بسیار مفید است برای صرفه جویی در وقت با ارزش.

این برنامه شامل فرمول های زیر است:
سختی تیرهای طره
معادله ضریب اصطکاک Colebrook White
ضریب زاویه تیره طره، خمش با لنگر های زوج
ضریب زاویه تیره طره، خمش با بار گسترده یکنواخت
ضریب زاویه تیره طره، لنگر خمشی برای بار یکنواخت
ضریب زاویه تیره طره، خمش برای بار در تیرهای یک سر آزاد
ضریب زاویه تیره طره،خمش برای بار در هر نقطه

فرمول و حساب بر حسب اینچ

فرمول ساختاری  و رویه ی انعطاف پذیر
محاسبه فاصله عمودی تا خط مماس بر منحنی
طول منحنی عمودی
طول منحنی عمودی کرست
طول منحنی عمودی خیز
نرخ تغییر منحنی عمودی
منحنی افقی بزرگراه های حمل و نقل
نقطه ماکزیمم منحنی عمودی
فاصله توقف خودرو
فاصله مماس بر منحنی پیچش
زاویه انحراف انحنای پیچش
زمین لرزه منطقه ای متقاطع
زمین لرزه سطح مقطع عرضى
صفحات بتونی حداکثر طول
حجم صفحات بتنی
صفحات بتونی حداکثر دیوار دیوار
حداکثر ظرفیت بار در طبقه
حجم فتوشاپ بتن
تعداد حیاط های مکعبی مورد نیاز برای پر کردن ستون بتن
تیراندازی بتنی
حجم بتن
بلوک دیوارهای کابین دیوار
حیاط خلوت سنگ های دندانه دار
دهانه های کابین سنگی مستطیلی
حیاط کوبیک سنگ های سه گانه

فرمول های پایه مهندسی عمران
کتاب فرمول های مهندسی عمران
فرمول مهندسی عمران
تمام فرمول های مهندسی عمران
فرمول های اولیه مهندسی عمران
کتاب مهندسی عمران
نرم افزار مهندسی عمران
مهندسی برق پایه
فرمول مدنی مدنی
مجلات مهندسی عمران
پروژه های مهندسی عمران
دفتر مهندسی عمران
فرمول مهندسی عمران
فرمول های مهندسی
کتاب مهندسی عمران رایگان دانلود
مهندسی عمران عمومی
فرمول های ساخت و ساز مهندسی عمران
مهندسی عمران
موضوعات سمینار برای مهندسی عمران
مهندسی عمران
کتاب مهندسی عمران
فرمول های مهندسی ساخت و ساز
اصول مهندسی عمران
مهندس سازه
فناوری مهندسی
موضوعات سمینار مهندسی عمران
محاسبه فرمول های مهندسی عمران
فرمول های ریاضی مهندسی عمران
فرمول اندازه گیری مهندسی عمران
فرمول های مهم مهندسی عمران
فرمول های تخمین مهندسی عمران
راهنمای مهندسی عمران
مهندسی عمران
فرمول محاسبه مهندسی عمران
فرمول های مدرن مهندسی عمران
برنامه مهندسی عمران
فرمول مورد استفاده در مهندسی عمران
شرح شغل مهندس عمران
فرمول عمومی مهندسی عمران
فرمول های نقشه برداری مهندسی عمران
محاسبات مهندسی عمران
فرمول مهندسی کتاب
دفتر مهندسی عمران
کتاب مهندسی عمران
فرمول های تبدیل مهندسی عمران
اطلاعات مهندسی عمران
کتابهای مهندسی عمران
فرمول های مطالعات شهری
مهندسی عمران برای ماکت سازی
فرمول محاسبه مهندس عمران
فرمول سازه مهندسی
معادلات مهندسی عمران
ابزار مهندسی عمران
فرمول های فولادی شهری
محاسبه مهندسی عمران
کتاب مهندسی عمران آنلاین

این برنامه برای دانشجویان، برای دسترسی سریع به فرمول های مهندسی عمران طراحی شده است. فرمول های مهندسی عمران می توانند حفظ شوند. بنابرایناین اپلیکیشن یک راه ساده برای اشاره به آنها و مرور سریع  فرمول های مهندسی عمران است.

اپلیکیشن Civil Engineering Formulas در اپ استورها

A completely revised, guide to civil engineering formulas with new formulas. Fully updated, this portable reference contains all the essential formulas and equations civil engineers need for a wide variety of design applications–covering everything from structural analysis to soil mechanics. Civil Engineering Formulas, Second Edition includes new details on green buildings, water supply and treatment, power-generating wind turbines, reinforced concrete, bridge construction, highway design, and more. Each chapter includes collections of problems and calculations with solution advice.

The app lists all the important Civil Engineering formulas. Its very useful for student to save valuable time.

This App contains following formulas :
Cantilever Beam Stiffness
Colebrook White Equation
Cantilever Beam Slope, Deflection With Couple Moment
Cantilever Beam Slope, Deflection with Uniformly Distributed Load
Cantilever Beam Slope, Deflection for Uniform Load
Cantilever Beam Slope, Deflection for Load at Free End
Cantilever Beam Slope, Deflection for Load at Any Point
Feet and Inches Arithmetic
Flexible Pavement Structural Number
Vertical Curve Offset Distance
Vertical Curve Length
Crest Vertical Curve Length
SAG Vertical Curve Length
Rate of Change Vertical Curve
Transportation Highways Horizontal Curve
Elevation Point of Vertical Curve
Vehicle Stopping Distance
Spiral Curve Tangent Distance
Spiral Curve Deflection Angle
Earthwork Cross Sectional Area
Earthwork Cross Section Volume
Concrete Slab Maximum Length
Concrete Slab Volume
Concrete Slab Maximum Wall Load
Maximum Floor Load Capacity
Concrete Footing Volume
Number of Cubic Yards Required for Concrete Column Fill
Concrete Footing
Concrete Volume
Block Wall Cubic Yards
Cubic Yards of Circular Stepping Stones
Cubic Yards of Rectangular Stepping Stones
Cubic Yards of Triangular Stepping Stones

civil engineering basic formulas
civil engineering formulas book
civil formula
civil engineering all formulas
basic civil engineering formulas
civil engineering books
civil engineering software
basic electrical engineering
civil measurement formula
civil engineering journals
civil engineering projects
civil engineering handbook
civil engineering formula sheet
engineering formulas
civil engineering books free download
basic civil engineering
civil engineering calculation formulas
civil engineering subjects
seminar topics for civil engineering
civil engineering
civil engineering books
structural engineering formulas
basics of civil engineering
structural engineer
engineering technology
civil engineering seminar topics
calculation of civil engineering formulas
civil engineering mathematics formulas
civil engineering measurement formula
civil engineering important formulas
civil engineering estimation formulas
handbook of civil engineering
civil engineering materials
civil calculation formula
civil engg formulas
civil engineering app
formula used in civil engineering
civil engineer job description
civil basic formula
civil engineering surveying formulas
civil engineering calculations
engineering formula book
civil engineering handbook
civil engineering hand book
civil engineering conversion formulas
civil engineering information
civil engineering textbooks
civil survey formulas
civil engineering for dummies
civil engineer calculation formula
structural engineer formulas
civil engineering equations
civil engineering tools
civil steel formula
civil engineering calculation
civil engineering books online

This is an app designed for Students for quick access to Civil Engineering Formulas. Civil Engineering formulas can be memorize. So here is a simple way to refer to them and sharpen your Civil Engineering skills.