اعداد مهم و کلیدی در ساختمان سازی

– بارخور متداول برای سیمان کاری حدود ۲-۳ سانتیمتر است.

– هر پاکت سیمان در سیمان کاری با بارخور  ۵ سانتیمتر ، برای حدود ۳ متر مربع کافیست، یعنی برای ۱ متر مربع حدود ۱۶ کیلوگرم سیمان مصرف داریم.

– وزن هر پاکت سیمان ۵۰ کیلوگرم است.

– ظرفیت وزنی یک خاور بین ۵ تا ۸  تن ماسه
( بستگی به نوع خاور که ۶۰۸ باشد یا ۸۰۸ ) است .

اعداد مهم و کلیدی در ساختمان سازی

– بارخور « ضخامت » معمول ملات کاشی کاری دیوار ۲ سانتیمتر است.

– بارخور معمول ملات سرامیک کف ۵ سانتیمتر است.

– ضخامت ملات بین رج های آجر در دیوار چینی ۲ سانتیمتر است.

– بارخور معمول سفید کاری دیوار و سقف ۲ سانتیمتر است.

نکته ؛ بارخور کاشی و سفید کاری دیوار بسته به شاقول بودن یا نبودن دیوار متغیر است .