بخش اصول بازرسی و کنترل کیفیت جوش شامل کلیه مباحثی است که بازرس جوش قبل و هنگام ورود به کارگاه ساخت و نصب اسکلت فلزی می بایست از آن اگاهی کامل داشته باشد . این بخش شامل مطالب ذیل میباشد .
– مقدمه
– ضرورت بازرسی
– خصوصیات بازرس
– وظایف بازرس جوش
– بازرسی قبل از جوشکاری
– بازرسی در حین جوشکاری
– بازرسی بعد از جوشکاری
– آزمایشات غیر مخرب بر روی جوش
– تعمیر عیوب جوش
– آزمایشات مخرب بر روی جوش
– علائم و نشانه های جوش در نقشه ها
– معیارهای پذیرش عیوب مطابق استاندارد awsd1.1