اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۱۳۸۱/۰۴/۳۰)

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱.۴.۳۰ بنا به پیشنهاد شماره ۵۰۲۳.۱۰۰.۰۲ مورخ ۱۳۸۰.۹.۲۴ وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده (۴۲) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان – ‌مصوب ۱۳۷۴- آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده (‌موضوع تصویبنامه‌های شماره .۱۲۳۳۷۹ت۱۷۴۹۶‌هـ ‍‌مورخ ۱۳۷۵.۱۱.۲۸ و .۹۸۰۷ت۱۸۹۷۲‌ه‍ مورخ ۱۳۷۹.۳.۱۱) را به شرح زیر اصلاح نمود:

۱ – ماده(۵۳) و تبصره(۱) آن به شرح زیر اصلاح می‌شوند: 

‌ماده ۵۳- جلسات مجمع عمومی ‌به دعوت هیأت مدیره در موارد زیر تشکیل می‌شوند:
‌الف – جلسات مجمع عمومی ‌بطور عادی سالی یک‌بار
ب – جلسات مجمع عمومی‌ بطور فوق‌العاده به تعداد دفعات و در زمان‌هایی که در جلسه عادی تعیین‌ می‌شود و یا در مواردی که وزارت مسکن و شهرسازی و یا بازرس (‌بازرسان) و یا با تصویب شورای مرکزی و ‌یا دو سوم اعضای هیأت مدیره و یا حداقل بیست درصد اعضای نظام مهندسی استان تشکیل آن را از هیأت ‌مدیره خواستار می‌شوند.
‌تبصره ۱ – در مواردی که اشخاص و مراجع مذکور در بند (ب) درخواست تشکیل مجمع عمومی‌ بطور ‌فوق‌العاده را نمایند، هیأت مدیره مکلف است به فاصله حداکثر ۴۵ روز نسبت به تشکیل جلسه مجمع ‌عمومی‌اقدام نماید.
‌در صورت استنکاف هیأت مدیره از تشکیل جلسه مجمع عمومی ‌در مدت مذکور، بازرس (‌بازرسان)‌ مکلفند با اطلاع وزارت مسکن و شهرسازی اقدامات لازم به منظور تشکیل جلسه مجمع عمومی‌به عمل‌آورند.

۲ – ماده (۵۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود: 

ماده ۵۵ – ‌جلسات مجمع عمومی‌ با حضور حداقل نصف به اضافه یک نفر کلیه اعضا رسمیت می‌یابد و ‌تصمیمات آن با رأی موافق نصف به اضافه یک عده حاضر در جلسه معتبر می‌باشد، در صورت عدم حصول‌ اکثریت لازم برای رسمیت یافتن جلسه در نوبت اول، جلسه دوم به فاصله حداکثر ۲۰ روز پس از آن مجدداً‌ تشکیل و با حضور هر تعداد شرکت‌کننده رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با رأی مثبت نصف به اضافه‌یک عده حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

۳ – ماده (۵۶) به شرح زیر اصلاح می‌شود: 

‌ماده ۵۶- مجمع عمومی ‌توسط هیأت رئیسه موقت مرکب از مسن‌ترین عضو به عنوان رئیس سنی، و‌ جوان‌ترین عضو به عنوان منشی و دو ناظر که با رأی اعضای حاضر انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌گردد.
‌هیأت رئیسه اصلی مجمع عمومی‌ استان از بین اعضای داوطلب و با رأی اعضای حاضر در مجمع ‌عمومی، با اکثریت نسبی انتخاب خواهند شد.
‌هیأت رئیسه اصلی مجمع عمومی ‌مرکب از رئیس و یک منشی و دو ناظر خواهد بود.
‌از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورتجلسه‌ای در سه نسخه توسط منشی تدوین و پس از امضای ‌هیأت رئیسه مجمع عمومی، به رؤیت و امضای بازرس (‌بازرسان) سازمان استان می‌رسد و نسخ آن به ترتیب ‌به دبیرخانه نظام مهندسی استان، سازمان مسکن و شهرسازی استان و دفتر شورای مرکزی ارسال می‌شود.

۴ – ماده (۷۱) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود: 

‌ماده ۷۱- هیأت مدیره که از اعضای اصلی تشکیل می‌شود در اولین جلسه خود هیأت رئیسه‌ای مرکب‌ از یک رئیس و دو نایب رئیس و یک دبیر با تعداد آرای نصف به علاوه یک نفر اعضای اصلی هیأت مدیره ‌برای مدت یک سال انتخاب می‌کند و تجدید انتخاب آنان در سالهای بعد بلامانع است. هیأت رئیسه از بین ‌خود و یا از میان هیأت مدیره یک نفر را با تأیید هیأت مدیره به عنوان خزانه‌دار انتخاب می‌کند.‌ رئیس هیأت‌ مدیره «‌رئیس سازمان نظام مهندسی استان» می‌باشد.
‌تبصره – ‌چنانچه آرای مأخوذه در مورد هر یک از اعضای هیأت رئیسه مساوی باشد و هیأت مدیره ‌نتواند حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز نسبت به انتخاب عضوی که در مورد آن توافق حاصل نگردیده اقدام نماید ‌و نیز اگر هیأت مدیره نتواند پس از انقضای مدت یکساله عضویت و یا در صورت فوت یا حجر یا تعلیق یا ‌لغو عضویت هر یک از اعضای هیأت رئیسه نسبت به انتخاب جایگزین، ظرف مدت مذکور اقدام کند هیأت‌ مدیره مکلف است موضوع را بلافاصله به شورای مرکزی منعکس نماید و شورای مزبور مکلف است عضو یا‌ اعضای جایگزین را از بین اعضای هیأت مدیره بطور موقت تا زمان حصول توافق برای انتخاب اعضای ‌مزبور توسط هیأت مدیره تعیین و معرفی نماید.

۵ – متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۷۳) اضافه می‌شود: 

تبصره – ‌در مواردی که مجمع عمومی‌ پس از استماع گزارش بازرس (‌بازرسان) عملکرد یا ترازنامه ‌سالیانه هیأت مدیره را تأیید و تصویب نکند، موارد اشکال و ابهام را دقیقا مشخص و به انضمام ترازنامه ‌جهت انجام اصلاحات لازم به هیأت مدیره اعاده می‌نماید.
‌هیأت مدیره مکلف است ظرف یک ماه مراتب را مورد رسیدگی قرار داده و پس از انجام اصلاحات لازم ‌و تأیید بازرس یا بازرسان ترازنامه را جهت تصویب به مجمع عمومی ‌تسلیم نماید.
‌چنانچه مجدداً ترازنامه به تصویب مجمع عمومی نرسد هیأت مدیره بلافاصله مراتب را به شورای مرکزی ‌منعکس می‌نماید و نظر نهایی شورای مرکزی برای هیأت مدیره لازم‌الاجرا خواهد بود.

۶ – ماده (۱۰۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود: 

‌مرجع رسیدگی به شکایات از اعضای هیأت مدیره و شورای انتظامی ‌استان و تخلفات آنان به اعتبار ‌وظایف آنها در هیأت مدیره یا شورای انتظامی ‌استان «‌شورای انتظامی نظام مهندسی» خواهد بود.

۷ – متن زیر به عنوان بند (ف) به ماده (۱۱۴) اضافه می‌شود: 

ف – رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص ترازنامه و عملکرد مالی هیأت مدیره که به تصویب مجمع‌عمومی‌سازمان استان نرسیده باشد.

۸ – در انتهای ماده (۱۱۴) بند (ف) به بند (ق) تبدیل می‌شود.

منبع : سایت عمران پویا