اصطلاحات بر اساس حروف الفبا

الفبپتثجچحخدذرزژسش
صضطظعغفقکگلمنوهی

 

اصطلاحات رایج در کارگاه های عمرانی (ص)

سایت مهندس پلاس در این سری از مقالات سعی در آشنایی بیشتر شما مهندسین گرامی با اصطلاحات رایج کارگاه های عمرانی را دارد. این اصطلاحات عمرانی به ترتیب حروف الفبا قرار داده می شود پس با ما همراه باشید.

صورت وضعیت :

برای آشنایی اولیه با صورت وضعیت و اجزای آن به صورت خیلی مختصر به مفهوم آن می پردازیم:

صورت وضعیت، همان طور که از اسم آن پیداست، گزارشی است کامل و مستند از کارهای انجام شده در مقطعی مشخص، که توسط پیمانکار تهیه می شود و هدف از تهیه آن دریافت دستمزد در قبال انجام عملیاتی مشخص می باشد. حال که با معنای کلی صورت وضعیت آشنا شدیم می توان اجزای تشکیل دهنده آن را به ترتیب بررسی کنیم. هر صورت وضعیت دارای دو بخش اساسی می باشد:

1- متره : محاسبه و اندازه گیری مقدار کار انجام شده را، متره می گویند و اولین قدم در تهیه صورت وضعیت می باشد.

2- برآورد: محاسبه هزینه کار انجام شده را اصطلاحاً برآورد گویند. پس از محاسبه کار انجام شده(متره)، هزینه ها محاسبه شده(برآورد) و در قالب مجموعه ای به نام صورت وضعیت ارائه می شود.

عوامل دخیل در تهیه صورت وضعیت و اصطلاحات مرتبط با آن به شرح ذیل می باشد:

فهرست بها:

برای انجام برآورد می بایست مبنایی جهت ارائه قیمت داشته باشیم. به عنوان مثال وقتی می خواهیم هزینه اجرای یک متر دیوار آجری را محاسبه کنیم به مرجعی جهت ارائه قیمت آجر، قیمت کارگر، قیمت ملات و سایر اجزای آن نیاز داریم.مرجع و مبنای ارائه قیمت را فهرست بها می گویند و در حقیقت دفترچه ای است که در آن قیمت اجرای کارهای مختلف ارائه گردیده و برای هر رشته به صورت مجزا موجود می باشد. به عنوان مثال فهرست بهای ابنیه که شامل قیمت های اجرایی در کارهای ساختمانی و ابنیه می باشد یا فهرست بهای راه و باند وغیره.

پلوس (Plus):

ضریب افزایشی پیشنهادی، نسبت به قیمت مبنا در مناقصه ها، که باعث افزایش قیمت برآورد شده می گردد را پلوس می گویند.

مینوس (Minus):

ضریب کاهشی پیشنهادی نسبت به قیمت مبنا در مناقصه ها، که باعث کاهش قیمت برآورد شده می گردد را مینوس(تخفیف) می گیوند.

تحویل موقت:

پس از اینکه عملیات موضوع پیمان به میزان 97% تکمیل گردید و کار آماده بهره برداری شد پیمانکار از مهندسین مشاور طرح تقاضای تحویل موقت می نماید و پس از تائیدیه مشاور، ضمن تعیین تاریخ آمادگی کار برای تحویل موقت، هیات تحویل توسط کارفرما مشخص و حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ آمادگی کار در محل حاضر گشته و پروژه را تحویل می گیرد و در صورت وجود نقص در اجرا، پیمانکار موظف است طی مدت تعیین شده عیوب را برطرف سازد.

تحویل قطعی:

در پایان دوره تضمین تعیین شده، بنا به تقاضای پیمانکار، اعضای هیئت تحویل از طرف کارفرما، از پروژه بازید کرده و در صورتی که نواقص ناشی از عملکرد پیمانکار در پروژه مشاهده نگردد، موضوع پیمان را تحویل قطعی قلمداد می کنند.

تجهیز کارگاه:

عملیات، اقدامات و تدارکاتی است که باید به صورت موقت برای دوره اجرای کار انجام شود تا آغاز و انجام دادن عملیات موضوع پیمان، طبق اسناد و مدارک پیمان میسر شود. تجهیز شامل ساختمان های پشتیبانی، ساختمان های عمومی، محوطه سازی، انبار کارگاه، راه های دسترسی و ارتباطی و انحرافی می باشد.

برچیدن کارگاه:

عبارت است از جمع آوری مصالح، تأسیسات و ساختمان های موقت احداث شده، خارج کردن مصالح و تجهیزات و ماشین آلات و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه، تسطیح و تجهیز کردن و در صورت لزوم به شکل اول برگرداندن زمین ها و محل های تحویلی کارفرما طبق نظر کارفرما.

شرایط عمومی پیمان:

شرایط عمومی پیمان، کلیه شرایط عمومی حاکم بر پیمان را تعیین می کند که شامل تعهدات پیمانکار، تعهدات و اختیارات کارفرما، تضمین ها، پرداخت ها، تحویل موقت و قطعی کار، حوادث قهری، فسخ، ختم، تعلیق، خسارات تأخیر، پاداش تسریع کار، تسویه حساب و حل اختلافات می باشد.

شرایط خصوصی پیمان:

شرایط خصوصی، شرایط خاصی است که به منظور تکمیل شرایط عمومی پیمان با توجه به وضعیت و ماهیت پروژه تنظیم شده است. موارد درج شده در شرایط خصوصی، هیچگاه نمی تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض نماید.

مصالح پایکار:

به مصالحی اطلاق می گردد که برای اجرای موضوع پیمان، مورد نیاز باشد و با توجه به برنامه زمان بندی اجرای کار طبق مشخصات فنی توسط پیمانکار تهیه و در کارگاه به طور مرتب به شکلی انبار شود که قابل اندازه گیری یا شمارش باشد. هنگام ورود مصالح به کارگاه بایستی صورت جلسه ورود که در آن، نوع، مقدار و تاریخ ورود مشخص شده است با حضور مهندس مشاور و نماینده پیمانکار تنظیم گردد.

تعدیل:

هر قرارداد از زمان عقد تا پایان مدت قرارداد، دارای قیمت ثابتی است که در روز عقد قرارداد معین شده است. لذا در صورت ترقی قیمتها، احتمال ضرر پیمانکار وجود دارد. از این رو با ضریبی به نام ضریب تعدیل قیمتهای واحد را در دوره های زمانی مختلف اضافه و یا به احتمال بسیار ضعیف کاهش ( در صورت افت قیمت ها نسبت  به زمان عقد قرارداد) می دهند. شاخص های تعدیل به صورت سه ماهه اعلام می گردد.

منبع : کتاب اصطلاحات رایج در کارگاه های عمرانی

نویسنده : حسین حدادزاده نیری