اشکال مختلف میلگرد در بتن

میلگردها به شکل های مختلف در اعضای بتنی مسلح مورد استفاده قرار می گیرند که معمولاً در نقشه های سازه ای، بطور دقیق تریسم می گردند. کاربردهای مختلف آنها را در زیر ذکر می کنیم:

۱- میلگرد راستا یا سیتکا: برای افزایش مقاومت کششی بتن (گاهی مواقع هم برای افزایش مقاومت فشاری بتن)

۲- خاموت: برای جلوگیری از بیرون زدگی آرماتورهای طولی در اثر کمانش و تحمل نیروهای برشی و جلوگیری از گسترش ترک

۳- سنجاقی: برای تقویت مقاومت برشی خاموتها و اتصال کامل بین میلگردهای طولی و خاموت

اشکال مختلف میلگرد در بتن

۴- خرک: برای قرار دادن دو شبکه ی متوالی افقی با فاصله ی معین در داخل قالب (در بتن ریزی های کف و فونداسیون)

۵- رکابی: برای در امتداد نگه داشتن آرماتورهای طولی یا عمودی در بتن ریزی دیوارها و دال ها (به شکل حرف u) یا بین دو سفره آرماتور (شبکه مش‌بندی)

۶- اوتکا: برای تحمل لنگرهای منفی در تکیه گاه های تیر و برای تحمل نیروهای برشی