اشکالات مرسوم در اجرای اسکلت های بتنی

١- عدم نصب سنجاقک ( ستون )
٢- کاهش سطح ستون و ایجاد برون محوری (ستون)
٣-زنگ زدگی آرماتورها
۴-فاصله اولین خاموت تا سقف یا کف
۵- ناشاقولی ستون ها
۶-دال پله ( کم بودن فاصله شبکه بالا و پایین -نداشتن خم -مهار نشدن آرماتور ها در تیر – اشکال هندسی و معماری )
٧-خوابیدن آرماتور های تیرهای روی قالب – نداشتن کاور در پایین
٨- عدم اجرای درز انقطاع

اشکالات مرسوم در اجرای اسکلت های بتنی
٩- زیاد بودن فاصله خاموت ها
١٠- کرمو بودن بتن سقف ، ستون و تیر
١١-کافی نبودن مقاومت بتن
١٢- تخریب ( دخل و تصرف ) در سازه بتنی
١٣ – کافی نبودن طول آرماتور انتظار
١۴- نامرتب بودن خاموت های تیر
١۵ – عدم اجرای سنجاقک ( s ) در تای بیم