از این بخش از اپلیکیشن نه تنها بازرسین جوش بلکه کلیه مهندسین عمران ، مکانیک ، متالوژی و جوش نیز میتوانند استفاده کنند . و سعی بر آن شده که این بخش شامل اخرین ویرایشهای استانداردهای بین المللی باشد . این بخش شامل استانداردهای ذیل می باشد.

AWS D1.1 – استانداردهای مورد نیاز جوشکاران و بازرسان جوش
AWS D1.2 – استاندارد مربوط به سازه های آلومینیمی
AWS D1.3 – جوشکاری سازه ای – ورق فولاد
AWS D1.4 – تقویت کننده های سازه های فولادی
AWS D1.5 – استاندارد ساخت پل های فلزی جوشکاری شده
AWS d1.7 – راهنمای تقویت و تعمیر سازه های موجود
AWS d1.8 – کد جوشکاری سازه ای – تکمیل مباحث لرزه ای
AWS d1.9 – کد جوشکاری سازه های تیتانیم
AWS d3.6 – استاندارد جوشکاری زیرآب جامعه جوشکاران آمریکا
AWS d3.9 – خصوصیات برای طبقه بندی جوش از طریق آغازگر رنگ
AWS d9.1 – جوشکاری ورق فلز
AWS D14.3 – کاتیون خاص برای جوش لودر، ساخت و ساز، کشاورزی و تجهیزات
AWS D14.4 – مشخصات جوشکاری جرثقیل و دست زدن به مواد صنعتی و دیگر موادها
AWS D14.5 – مشخصات جوشکاری قطعات تحت فشار و پرس
AWS D14.6 – مشخصات جوشکاری عناصر و تجهیزات دورانی
AWS D14.7 – روش های توصیه شده برای مسطح کردن و نگهداری از تجهیزات
AWS D14.8 – روش استاندارد برای جلوگیری از ترک سرد
AWS D14.9 – مشخصات جوش برای سیلندرهای هیدرولیک
AWS D15.1 – مشخصات جوشکاری برای راه آهن ، اتومبیل و لوکوموتیو
AWS D15.2 – روشهای توصیه شده برای جوشکاری ریلها و قطعات و وسایل نقلیه مرتبط با ریل راه آهن
AWS D16.1 – روشهای ایمنی در جوشکاری روباتیک
AWS D16.2 – راهنمای جوشکاری با قوس الکتریکی برای نصب قطعات روباتیک
AWS D16.3 – راهنمای ارزیابی ریسک برای جوشکاری رباتیک
AWS D16.4 – راهنمای تشخیص صلاحیت جوشکاران رباتیک
AWS D17.1 – مشخصات جوشکاری ذوبی برای کاربردهای هوا و فضا
AWS D17.2 – خصوصیات جوشکاری مقاومتی برای برنامه های هوا و فضا
AWS D17.3 – خصوصیات برای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژهای آلومینیوم برای کاربردهای هوافضا
AWS A1.1 – راهنمای تمرین متریک برای صنعت جوش
AWS A2.4 – علامتهای استاندارد برای جوشکاری، لحیم کاری و آزمایشهای غیر مخرب ( ویرایش هفتم )
AWS A3.0M – شرایط جوشکاری استاندارد و تعاریف از جمله شرایط باندهای چسبنده ، ریخته گری ، لحیم کاری ، برش حرارتی و اسپری حرارتی

AWS A4.5M – Standard Procedures for Calibrating Magnetic Instruments to Measure the Delta Ferrite Content of Austenitic and Duplex Ferritic – Austenitic Stainless Steel Weld Metal
AWS A4.2M – روش های استاندارد برای طبقه بندی تست ظرفیت های موضعی و نفوذ ریشه مواد مصرفی جوش در جوش گوشه
AWS A5.1M – Welding Consumables procurement of Filler Materials and Fluxes
AWS A5.1/A5.1M – Specification for Carbon Steel Electrodes for Shielded Metal Arc Welding
AWS A5.1/A5.1M – Specification for Carbon Steel Electrodes for Shielded Metal Arc Welding
AWS A5.02/A5.02M – Specification for Filler Metal Standard Size, Packaging, and Physical Attributes
AWS A5.2/A5.2M – Specification for Carbon and Low Alloy Steel Rods for Ox fuel Gas Welding
AWS A5.3/A5.3M – Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Electrodes for Shielded Metal Arc Welding
AWS A5.4/A5.4M – Specification for Stainless Steel Electrodes for Shielded Metal Arc Welding
AWS A5.5/A5.5M – Specification for Stainless Steel Electrodes for Shielded Metal Arc Welding
AWS A5.6/A5.6M – Specification for Copper and Copper-Alloy Electrodes for Shielded Metal Arc Welding
AWS A5.7/A5.7M – Specification for Copper and Copper-Alloy Bare Welding Rods and Electrodes
AWS A5.8/A5.8M – Specification for Filler Metals for Brazing and Braze Welding
AWS A5.9/A5.9M – Specification for Bare Stainless Steel Welding Electrodes and Rods
AWS A5.10/A5.10M – Specification for Bare Aluminum and Aluminum-Alloy Welding Electrodes and Rods
AWS A5.10/A5.10M – Specification for Bare Aluminum and Aluminum-Alloy Welding Electrodes and Rods
AWS A5.11/A5.11M – Specification for Nickel – Alloy Welding Electrodes for Shielded Metal Arc Welding
AWS A5.12M/A5.12 – Specification for Tungsten and Oxide Dispersed Tungsten Electrodes for Arc Welding and Cutting
AWS A5.13 – Specification for Surfacing Electrodes for Shielded Metal Arc Welding
AWS A5.14/A5.14M – Specification for Nickel and Nickel-Alloy Bare Welding Electrodes and Rods
AWS A5.14/A5.14M – Specification for Nickel and Nickel-Alloy Bare Welding Electrodes and Rods
ANSI/AWS A5.15-90 – Specification for Welding Electrodes and Rods for Cast Iron
AWS A5.16/A5.16M – Specification for Titanium and Titanium-Alloy Welding Electrodes and Rods
AWS A5.16/A5.16M – Specification for Titanium and Titanium-Alloy Welding Electrodes and Rods
ANSI/AWS A5.17/A5.17M-97 – Specification for Carbon Steel Electrodes and Fluxes for Submerged Arc Welding
ANSI/AWS A5.18/A5.18M – Specification for Carbon Steel Electrodes and Rods for Gas Shielded Arc Welding
ANSI/AWS A5.19-92 – Specification for Magnesium Alloy Welding Electrodes and Rods
AWS A5.20 – Specification for Carbon Steel Electrodes for Flux Cored Arc Welding
AWS A5.22/A5.22M – Specification for Stainless Steel Flux Cored and Metal Cored Welding Electrodes and Rods
AWS A5.21/A5.21M – Specification for Bar Electrodes and Rods for Surfacing
AWS A5.22/A5.22M – Specification for Stainless Steel Flux Cored and Metal Cored Welding Electrodes and Rods
AWS A5.22-95 – Specification for Stainless Steel Electrodes for Flux Cored Arc Welding and Stainless Steel Flux Cored Rods for Gas Tungsten Arc Welding
AWS A5.23/A5.23M: – Specification for Low-Alloy Steel Electrodes and Fluxes for Submerged Arc Welding
AWS A5.23/A5.23M: – Specification for Low-Alloy Steel Electrodes and Fluxes for Submerged Arc Welding
AWS A5.24/A5.24M – Specification for Zirconium and Zirconium-Alloy Welding Electrodes and Rods
ANSI/AWS A5.26/A5.26M – Specification for Carbon and Low-Alloy Steel Electrodes for Electro gas Welding
AWS A5.28/A5.28M – Specification for Low-Alloy Steel Electrodes and Rods for Gas Shielded Arc Welding
AWS A5.29/A5.29M – Specification for Low-Alloy Steel Electrodes for Flux Cored Arc Welding
AWS A5.30/A5.30M – Specification for Consumable Inserts
AWS A5.31 – Specification for Fluxes for Brazing and Braze Welding
ANSI/AWS A5.32/A5.32M – Specification for Welding Shielding Gases
AWS A5.32/A5.32M – Welding Consumables Gases and Gas Mixtures for Fusion Welding and Allied Processes
AWS A5.34/A5.34M – Specification for Nickel-Alloy Electrodes for Flux Cored Arc Welding
AWS A5.36/A5.36M – Specification for Carbon and Low – Alloy Steel Flux Cored Electrodes Flux Cored Arc Welding and Metal Cored Electrodes for Gas Metal Arc Welding
AWS A9.5 – Guide for Verification and Validation in Computation Weld Mechanics
AWS A10.1 – Specification for Calibration and Performance Testing of Secondary Current Sensing Coils and Weld Current Monitors Used in Single – Phase AC Resistance Welding
ASME BPVC Section I –
ASME BPVC Section II-Part A1 – boilers and pressure vessels
ASME BPVC Section II-Part A2 – boilers and pressure vessels
ASME BPVC Section IIPartB – nonferrous materialspecifications
ASME BPVC Section IIPartC – specifications for weldingrods, electrodes, and fillermetals
ASME BPVC Section IIPart D – properties (customary)
ASME BPVC Section IIIDiv1SubsectionNB – rules for constructionof nuclear facility components
ASME BPVC Section IIIDiv1SubsectionNC – rules for construction of nuclear facility components division 1 – subsection nc class 2 components
ASME BPVC SectionIIIDiv1Subsection NCA – rules for construction of nuclear facility components subsection general requirements for nca division 1 and division 2
ASME BPVC Section IIIDiv.1Subsection ND – rules for construction of nuclear facility components division 1 – subsection nd class 3 components
ASME BPVC Section IIIDiv.1SubsectionNE – rules for construction of nuclear facility components division 1 – subsection ne class mc components
ASME BPVC Section IIIDiv.1Subsection NF – rules for construction of nuclear facility components division 1 – subsection nf supports
ASME BPVC Section IIIDiv.1Subsection NG – rules for construction of nuclear facility components division 1 – subsection ng core support structures
ASME BPVC Section III-Div.1Subsection NH – rules for construction of nuclear facility division 1 – subsection nhcomponents class 1 components in elevated temperature service
ASME BPVC Section IIIDiv.2 – rules for construction of nuclear facility components division 2 code for concrete containments
ASME BPVC Section IIIDiv3 – rules for construction of nuclear facility components division 3 containments for transportation and storage spent nuclear fuel and high level radioactive material and waste
ASME BPVC Section IIIDiv5 – rules for construction of nuclear facility components division 5 high temperature reactors
ASME BPVC Section IXWeldingWorld – qualification standard for welding, brazing, and fusing procedures; welders; brazers; and welding, brazing, and fusing operators
ASME BPVC Section X – fiber-reinforced plasticpressure vessels
ASME BPVC Section XI – rules for inservice inspection of nuclear power plant components
ASME BPVC Section XII – rules for construction and continued service of transport tanks
ASME BPVC Section IV – rules for construction of heating boilers
ASME BPVC Section V – nondestructive examination
ASME BPVC Section VI – nondestructive examination the care and operation recommended rules for of heating boilers
ASME BPVC Section VII – recommended guidelines for the care of power boilers
ASME BPVC Section VIII-1 – rules for construction of pressure vessels division 1
ASME BPVC Section VIII2 – rules for construction of pressure vessels division 2 alternative rules
ASME BPVC Section VIII3 – rules for construction of pressure vessels division 3 alternative rules for construction of high pressure vessels
ASME SEC V – nondestructive examination
ASME BPVC CODE CASE – code cases nuclear components
ASME B31.1 – power piping asme code for pressure piping, b31
ASME B31.4 – pipeline transportation systems for liquids and slurries asme code for pressure piping, b31
ASME B30.16 – overhead hoists(underhung)
ASME B30.1 – jacks, industrial rollers, air casters, and hydraulic gantries
ASME B30.2 – overhead and gantry cranes
ASME B30.6 – derricks
ASME B30.9 – slings
ASME B30.10 – hooks
ASME B30.11 – monorails and underhung cranes
ASME B30.13 – storage/retrieval(s/r) machines and associated equipment
ASME B30.14 – side boom tractors
ASME B30.17 – overhead and gantry cranes ( top running bridge, single girder, underhung hoist)
ASME B30.18 – stacker cranes(top or under running bridge, multiple girder with top or under running trolley hoist)
ASME B30.19 – cableways
ASME B30.3 – tower cranes
ASME B30.5 – mobile and locomotive cranes
ASME B30.7 – winches(formerly titled base-mounted drum hoists)
ASME B30.8 – floating cranes and floating and floating derricks
ASME B30.12 – handling loads suspended from rotorcraft
ASME A112.6.9 – siphonic roof drains
ASME/ANSI B1.12 – class 5 interference-fit thread
ASME ASA B1.11 – microscope objective thread
ASME B31.3 – process piping
ASME B30 – handling loads suspended from rotorcraft
ASME BI – technical report
ASME B1.1 – unified inch screw threads ( un and unr thread form)
ASME B1.1 – unified inch screw threads (un and unr thread form)
asme b1.2 – gages and gaging for unified screw threads
ASME B1.3 – screw thread gaging systems for acceptability: inch and metric screw threads (un, unr, unj, m, and mj)
ASMEB1.5 – acme screw threads
Asme B1.9 – buttress inch screw threads 7y45′ form with 0.6 pitch basic height of thread engagement
ASME B1.10M – unified miniature screw threads
ASME B1.11 – microscope objective thread
ASME/ANSI B1.12 – class 5 interference-fit thread
ASME B1.13M – metric screw threads: m profile
ASME Bl.15 – unified inch screw threads(unj thread form)
ANSI/ASME B1.20.1 – pipe threads, general purpose (inch)
ASME B1.20.1 – pipe threads, general purpose (inch)
ASME B1.20.2M – pipe threads, 60 deg, general purpose
ASME B1.20.2M3 – dryseai pipe threads (inch(
ASME B1.20.5 – gaging for dryseal pipe threads (inch)
ASME BI .20.7 – hose coupling screw threads (inch)
ASME B1.21 M – metric screw threads: m j profle
ASMEB1.22M – gages and gaging for mj series metric screw threads
ASME B1.30 – screw threads: standard practice for calculating and rounding dimensions
ASME B16.5 – pipe flanges and flanged fittings nps 1/2 through nps 24 metric/inch standard
ASME B16.11 – forged fittings, socket-welding and threaded
ASME B16.47 – large diameter steel flanges nps 26 through nps 60 metric/inch standard
ASME B16.47 – large diameter steel flanges nps 26 through nps 60 metric/inch standard
ASME B18.2.2 – nuts for general applications: machine screw nuts, hex, square, hex flange, and coupling nuts (inch series)
ASME B18.9 – plow bolts
ASME B18.9 – plow bolts
ASME B18.10 – track bolts and nuts
ASME B18.12 – glossary of terms for mechanical fasteners
ASME B1 8.21.1 – lock washers(inch series)
ASME B36.10M – welded and seamless wrought steel pipe
ASME A17.1 – safety code for elevators and escalators
ASME B PVC . I X – asme boiler and pressure vessel committee on welding, brazing, and fusing
ASME B PVC . I I . D . C – asme boiler and pressure vessel code
ASME BPVC. VI I I . 1 – viii rules for construction of pressure vessels division 1
ASME BPVC.II.C – ii materials part c
ASME BPVC.VIII.2- – asme boiler and pressure vessel committee on pressure vessels
ASME CA-1 – conformity assessment requirements
ASME PCC-2– – repair of pressure equipment and piping
AS ME PTB- 1 1 – guide for asme bpvc section i stamp holders
ASME PTB – 1 2 – guidelines for addressing data gaps and recordkeeping for asme b31 .4, b31 .8 and b31 .8s for pipeline integrity management
ASME PTC 22 – gas turbines performance test codes
ASME QAI-1 – qualifications for authorized inspection
ASME BPVC.V- – asme boiler and pressure vessel code
ASME Y14.5 – dimensioning and tolerancing
ASME B1.1 – unified inch screw threads (un and unr thread form)
ASME B1.7 – screw threads: nomenclature, definitions, and letter symbols
ASMEB1 16M – gages and gaging for metrik m screw threads
ASME B18.12 – glossary of terms for mechanical fasteners
ASME B18.13.1M – screw and washer assemblies: sems (metric series)
ASME 81 .13a – asme 818.13-1996 screw and washer assemblie – sems (inch series)
ASMEIANSI B18.18.1M – inspection and quality assurance for general assurance for general purpose fasteners
ASME B18.18.2 – inspection and quality assurance for high-volume machine assembly fasteners
ASME B18.21.1 – washers: helical spring-lock, tooth lock, and plain washers (inch series)
ASME B18.24 – part identifying number (pin) code system standard for b18 fastener products
ASME/BPVC SEC VIII-3 Errata – errata to the bpv code provide corrections to incorrectly published items, or to correct typographical or grammatical errors in bpv codes. such errata shall be used on the date posted
API 5L – specification for line pipe
API 582 – welding guidelines for the chemical،oil, and gas industries
API 600 – steel gate valves – fslanged and butt-welding ends,bolted bonnet
API 625 – tank systems for refrigerated liquefied gas storage
API St 650 – welded tanks for oil storage
API STD 1104 – welding of pipelines and related facilities
ANSI/API SPECIFICATION 17J THIRD EDITION, JULY 2008 – specification for unbonded flexible pipe
API SPECIFICATION 5CT NINTH EDITION, JULY 2011 – specification for casing and tubing
API 6A – specification for wellhead and christmas tree equipment
API 6A – specification for wellhead and christmas tree equipment
API510 – a quick guide to api 510 certified pressure vessel inspector syllabus
API 570 – piping inspection code: in-service inspection, rating, repair, and alteration of piping systems
API571 – damage mechanisms affecting fixed equipment in the refining industry
API 579-1 – fitness-for-service
API583 – corrosion under insulation and fireproofing
API589 – valve inspection and testing
API651 – cathodic protection of aboveground petroleum storage tanks
API 652 – linings of aboveground petroleum storage tank bottoms
API 1104 – welding of pipelines and related facilities
API MPMS 12.2.5 – errata
API 5L3 – drop-weight tear tests on line pipe
API 5L9 – external fusion bonded epoxy coating of line pipe
API 11S1 – recommended practice for electrical submersible pump teardown report
API 11S2 – recommended practice for electric submersible pump testing
API 12R1 – recommended practice for setting, maintenance, inspection, operation, and repair of tanks in production service
API 970 – downstream segment
API 970 – corrosion control documents
API RP 575 – inspection practices for atmospheric and low-pressure storage tanks
API RP 580 – risk-based inspection
API RP 581 – risk-based inspection methodology
API RP 582 – welding guidelines for the chemical, oil, and gas industries
API RP 583 – corrosion under insulation and fireproofing
API RP 584 – integrity operating windows
API RP 585 – pressure equipment integrity incident investigation
API RP 934-A – materials and fabrication of2 1/4cr-1mo, 2 1/4cr-1mo-1/4v, 3cr-1mo, and 3cr-1mo-1/4v steel heavy wall pressure vessels for high-temperature, high-pressure hydrogen service
API RP 934-C – materials and fabrication of1 1/4cr-1/2mo steel heavy wall pressure vessels for high-pressure hydrogen service operating at or below 825 °f (441 °c)
API RP 934-E – recommended practice for materials and fabrication of 11/4cr-1/2mo steel pressure vessels for service above 825 °f (440 °c)
API RP 941 – steels for hydrogen service at elevated temperatures and pressures in petroleum refineries and petrochemical plants
API RP 1626 – storing and handling ethanol and gasoline-ethanol blends at distribution terminals and filling stations
API RP 2021 – management of atmospheric storage tank fires
API RP 2021 – management of atmospheric storage tank fires
API RP 2201 – safe hot tapping practices in the petroleum and petrochemical industries
API Spec 5L – specification for line pipe
API Spec 20F – corrosion resistant bolting for use in the petroleum and natural gas industries
API Specification 5L – specification for line pipe, forty-fifth edition, errata 1
API Specification 10A – ISO 10426-1 – specification for cements and materials for well cementing
API 20D – nondestructive examination services for equipment used in the petroleum and natural gas industry
API STANDARD 530 SEVENTH EDITION – calculation of heater-tube thickness in petroleum refineries
API STANDARD 560 FIFTH EDITION – fired heaters for general refinery service
API STANDARD 623 FIRST EDITION – steel globe valves—flanged and butt welding ends, bolted bonnets
API STANDARD 650 TWELFTH EDITION – welded tanks for oil storage
API STANDARD 660 NINTH EDITION – shell-and-tube heat exchangers
API STANDARD 661 SEVENTH EDITION – petroleum, petrochemical, and natural gas industries—air-cooled heat exchangers
API STANDARD 676 THIRD EDITION – positive displacement pumps rotary
API STANDARD 1104 TWENTY-FIRST EDITION – welding of pipelines and related facilities
API STANDARD 2015 SEVENTH EDITION – requirements for safe entry and cleaning of petroleum storage tanks
API STANDARD 2610 SECOND EDITION – design, construction, operation, maintenance, and inspection of terminal & tank facilities
API STANDARD 598 TENTH EDITION – valve inspection and testing
API STANDARD 653 FIFTH EDITION – tank inspection, repair, alteration, and reconstruction
API 6AM SECOND EDITION FORMERLY BULLETIN 6AM – technical report on material toughness
API TECHNICAL REPORT 934-D FIRST EDITION – technical report on the materials and fabrication issues of 11/4cr-1/2mo and1cr-1/2mo steel pressure vessels
API SPECIFICATION 20A FIRST EDITION – carbon steel, alloy steel, stainless steel, and nickel base alloy castings for use in the petroleum and natural gas industry
API 510 TENTH EDITION – pressure vessel inspection code: in-service inspection, rating, repair, and alteration
API RECOMMENDED PRACTICE 572 FOURTH EDITION – inspection practices for pressure vessels
API RECOMMENDED PRACTICE 574 FOURTH EDITION – inspection practices for piping system components
API RECOMMENDED PRACTICE 576 FOURTH EDITION – inspection of pressure-relieving devices
API RECOMMENDED PRACTICE 582 THIRD EDITION – welding guidelines for the chemical, oil, and gas industries
API STANDARD 598 EIGHTH EDITION – valve inspection and testing
API 2017 Catalog –
API MPMS 12 2 5 1s – manual of petroleum measurement standards chapter 12—calculation of petroleum quantities
API MPMS 12 2 5 1s – manual of petroleum measurement standards chapter 12—calculation of petroleum quantities
API MPMS 14 3 2 4th Apr – manual of petroleum measurement standards chapter 14 – natural gas fluids measurement
API RECOMMENDED PRACTICE 752 THIRD EDITION – management of hazards associated with location of process plant permanent buildings
API RECOMMENDED PRACTICE 945 THIRD EDITION – avoiding environmental cracking in amine units
API SPECIFICATION 5L FORTY-FIFTH EDITION – specification for line pipe
API SPECIFICATION 17J FOURTH EDITION – specification for unbonded flexible pipe
API SPECIFICATION 20E SECOND EDITION – alloy and carbon steel bolting for use in the petroleum and natural gas industries
ASTM A6A6M12 – standard specification forgeneral requirements for rolled structural steel barsplates shapes, and sheet piling
ASTM A6A6M12a – standard specification forgeneral requirements for rolled structural steel barsplates shapes, and sheet piling
ASTM A6A6M06 – standard specification forgeneral requirements for rolled structural steel barsplates shapes, and sheet piling
ASTM A6A6M07 – standard specification forgeneral requirements for rolled structural steel barsplates shapes, and sheet piling
ASTM A6A6M10 – standard specification forgeneral requirements for rolled structural steel barsplates shapes, and sheet piling
ASTM A6A6M11 – standard specification forgeneral requirements for rolled structural steel barsplates shapes, and sheet piling
ASTM A6A6M12 – standard specification forgeneral requirements for rolled structural steel barsplates shapes, and sheet piling
ASTM A6A6M12a – standard specification forgeneral requirements for rolled structural steel barsplates shapes, and sheet piling
ASTM A6A6M13 – standard specification forgeneral requirements for rolled structural steel barsplates shapes, and sheet piling
ASTM A6A6M13a – standard specification forgeneral requirements for rolled structural steel barsplates shapes, and sheet piling
ASTM A6A6M14 – standard specification forgeneral requirements for rolled structural steel barsplates shapes, and sheet piling
ASTM A416m12a – standard specification forsteel strand, uncoated seven-wire for prestressedcovcrete
ASTM A20m06 – standard specification forgeneral requirements for steel plates for pressure vessels
ASTM A105m12 – standard specification forcarbon steel forgings for piping applications
ASTM A3-01 – standard specification forsteel joint bars, low, medium, and high carbon (non-heattreated)
ASTM A2-02 – standard specification forcarbon steel girder rails of plain, grooved, and guardtypes
ASTM A1088-13 – standard specification forsteel, sheet, cold-rolled, complex phase (cp), dual phase(dp) and transformation induced plasticity (trip)
ASTM A186-13 – standard specification forthin-gauge nonoriented electrical steel fully processedtypes
ASTM A185-13 – standard specification forcold-formed welded carbon steel hollow structuralsections (hss)
ASTM A1084-13 – standard test method fordetecting detrimental phases in lean duplex austenitic/ferritic stainless steels
ASTM A1083-m12 – standard specification forsteel, sheet, cold-rolled, carbon, structural, high-strengthlow-alloy, produced by twin-roll casting process
ASTM A1082m12 – standard specification forhigh strength precipitation hardening and duplex stainless steel bolting for special purpose applications
ASTM A1080-12 – standard practice forhot isostatic pressing of steel, stainless steel, and relatedalloy castings
ASTM A1079-13 – standard specification forsteel sheet, complex phase (cp), dual phase (dp) andtransformation induced plasticity (trip), zinc-coated(galvanized) or zinc-iron alloy-coated (galvannealed) by the hot-dip process
ASTM A1079-12 – standard specification forsteel sheet, complex phase (cp), dual phase (dp) andtransformation induced plasticity (trip), zinc-coated(galvanized) or zinc-iron alloy-coated (galvannealed) by the hot-dip process
ASTM A1077m12 – standard specification for structural steel with improved yield strength at high temperature for use in buildings
ASTM A1076m12 – standard specification for cold formed carbon structural steel tubing made from metallic precoated sheet steel
ASTM A1075-12 – standard specification for flanged steel u-channel posts
ASTM A107411 – standard specification for hot tin and hot tin/lead dip on ferrous and non-ferrous metals
ASTM A073m14 – standard practice for using hand micrometers to measure the thickness of onmetallic and metallic-coated steel sheet
ASTM A73m12 – standard practice for using hand micrometers to measure the thickness of nonmetallic and metallic-coated steel sheet
ASTM A1072m11 – standard specification for zinc-5 % aluminum (hot-dip) coatings on iron and steel products
ASTM A1071m11 – standard test method for evaluating hygrothermal corrosion resistance of permanent magnet alloys
ASTM A1069m11 – standard specification for laser-fused stainless steel bars, plates, and shapes
ASTM A1068-10 – standard practice for life-cycle cost analysis of corrosion protection systems on iron and steel products
ASTM A1067-10 – standard specification for test coupons for steel castings
ASTM A1067m12a – standard specification for test coupons for steel castings
ASTM A66m11 – standard specification for high-strength low-alloy structural steel plate produced by thermo-mechanical controlled process (tmcp
ASTM A1065m-09 – standard specification for cold-formed electric-fusion (arc) welded high-strength low–alloy structural tubing in shapes, with 50 ksi [345 mpa] minimum yield point
ASTM A1064m-12 – standard specification for carbon-steel wire and welded wire reinforcement, plain and deformed, for concrete
ASTM A1064m-10 – standard specification for steel wire and welded wire reinforcement, plain and deformed, for concrete
ASTM A1064m-09 – standard specification for steel wire and welded wire reinforcement, plain and deformed, for concrete
ASTM A1064m12 – standard specification for steel wire and welded wire reinforcement, plain and deformed, for concrete
ASTM A1063m-11a – standard specification for steel sheet, twin-roll cast, zinc-coated (galvanized) by the hot-dip process
ASTM A1063m-09 – standard specification for steel sheet, twin-roll cast, zinc-coated (galvanized) by the hot-dip process
ASTM A1062-10 – standard specification for steel castings sampling
ASTM A1061m-09 – standard test methods for testing multi-wire steel strand
ASTM A1060m-11 – standard specification for zinc-coated (galvanized) steel welded wire reinforcement, plain and deformed, for concrete
ASTM A1059m-08 – standard specification for zinc alloy thermo-diffusion coatings (tdc) on steel fasteners, hardware, and other products
ASTM A1058-12b – standard test methods for mechanical testing of steel products—metric
ASTM A1058-12a – standard test methods for mechanical testing of steel products—metric
ASTM A1058-12 – standard test methods for mechanical testing of steel products—metric
ASTM A1058-09 – standard test methods for mechanical testing of steel products—metric
ASTM A1058m-08 – standard specification for steel, structural tubing, cold formed, welded, carbon zinc-coated (galvanized) by the hot-dip process
ASTM A1056-08 – standard specification for cast iron couplings used for joining hubless cast iron soil pipe and fittings
ASTM A1055m-10 – standard specification for zinc and epoxy dual-coated steel reinforcing bars
ASTM A1054-07 – standard specification for sintered ceramic ferrite permanent magnets
ASTM A1053m-11 – standard specification for welded ferritic-martensitic stainless steel pipe
ASTM A1049m-10 – standard specification for stainless steel forgings, ferritic/austenitic (duplex), for pressure vessels and related components
ASTM A1049m-06 – standard specification for stainless steel forgings, ferritic/austenitic (duplex), for pressure vessels and related components
ASTM A1048m-06 – standard specification for pressure vessel forgings, alloy steel, higher strength chromium-molybdenum-tungsten for elevated temperature service
ASTM A1048m-06 – standard specification for pressure vessel forgings, alloy steel, higher strength chromium-molybdenum-tungsten for elevated temperature service
A1046/A1046M – 10a – standard specification for steel sheet, zinc-aluminum-magnesium alloy-coated by the hot-dip process
A 1046M – 06 – standard specification for steel sheet, zinc-aluminum-magnesium alloy-coated by the hot-dip process
A1045 – 10 – standard specification for flexible poly (vinyl chloride) (pvc) gaskets used in connection of vitreous china plumbing fixtures to sanitary drainage systems
A 1041M – 04 (Reapproved 2009) – standard specification for pressure vessel plates, alloy steel, higher strength chromium-molybdenum-tungsten
A1040 – 10 – standard guide for specifying harmonized standard grade compositions for wrought carbon, low-alloy, and alloy steels
A1039M − 13 – standard specification for steel, sheet, hot rolled, carbon, commercial, structural, and high-strength low-alloy, produced by twin-roll casting process
A1039M – 12 – standard specification for steel, sheet, hot rolled, carbon, commercial, structural, and high-strength low-alloy, produced by twin-roll casting process
A1039M – 11 – standard specification for steel, sheet, hot rolled, carbon, commercial, structural, and high-strength low-alloy, produced by twin-roll casting process
A 1039/A 1039M – 09 – standard specification for steel, sheet, hot rolled, carbon, commercial, structural, and high-strength low-alloy, produced by twin-roll casting process
A1038 – 10a – standard test method for portable hardness testing by the ultrasonic contact impedance method
A 1036 – 04 (Reapproved 2009) – standard guide for measuring power frequency magnetic properties of flatrolled electrical steels using small single sheet testers
A1035/A1035M − 13a – standard specification for deformed and plain, low-carbon, chromium, steel bars for concrete reinforcement
A1035/A1035M − 13 – standard specification for deformed and plain, low-carbon, chromium, steel bars for concrete reinforcement
A1035/A1035M – 11 – standard specification for deformed and plain, low-carbon, chromium, steel bars for concrete reinforcement
A 1035/A 1035M – 07 – standard specification for deformed and plain, low-carbon, chromium, steel bars for concrete reinforcement
A 1035/A 1035M – 06 – standard specification for deformed and plain, low-carbon, chromium, steel bars for concrete reinforcement
A1034/A1034M – 10a – standard test methods for testing mechanical splices for steel reinforcing bars
A1033 – 10 – standard practice for quantitative measurement and reporting of hypoeutectoid carbon and low-alloy steel phase transformations
A1031/A1031M – 12 – standard specification for steel, sheet and strip, heavy-thickness coils, alloy, drawing steel and structural steel, hot-rolled
A1031/A1031M – 10 – standard specification for steel, sheet and strip, heavy-thickness coils, alloy, drawing steel and structural steel, hot-rolled
A1030/A1030M – 11 – standard practice for measuring flatness characteristics of steel sheet products
A 1028 – 03 (Reapproved 2009) – standard specification for stainless steel bars for compressor and turbine airfoils
A1025/A1025M – 10 – standard specification for ferroalloys and other alloying materials, general requirements
A1023/A1023M – 09 – standard specification for stranded carbon steel wire ropes for general purposes
A 1023/A 1023M – 07 – standard specification for stranded carbon steel wire ropes for general purposes
A1022/A1022M − 13 – standard specification for deformed and plain stainless steel wire and welded wire for concrete reinforcement
A1022/A1022M – 07 – standard specification for deformed and plain stainless steel wire and welded wire for concrete reinforcement
A 1020/A 1020M – 02 (Reapproved 2007) – condenser applications
A1018/A1018M – 10 – standard specification for carbon, commercial, drawing, structural, high-strength low-alloy, high-strength low-alloy with improved formability, and ultra-high strength
A 1018/A 1018M – 08a – standard specification for steel, sheet and strip, heavy-thickness coils, hot-rolled, carbon, commercial, drawing, structural, high-strength low-alloy, high-strength low-alloy with improved formability, and ultra-high strength
A 1018/A 1018M – 06b – standard specification for steel, sheet and strip, heavy-thickness coils, hot-rolled, carbon, commercial, drawing, structural, high-strength low-alloy, high-strength low-alloy with improved formability, and ultra-high strength
A1017/A1017M – 11 – standard specification for pressure vessel plates, alloy steel, chromiummolybdenum-tungsten
A 1017/A 1017M – 07 – standard specification for pressure vessel plates, alloy steel, chromiummolybdenum-tungsten
A1016/A1016M − 13 – standard specification for general requirements for ferritic alloy steel, austenitic alloy steel, and stainless steel tubes
A1016/A1016M – 11a – standard specification for general requirements for ferritic alloy steel, austenitic alloy steel, and stainless steel tubes
A1014/A1014M – 10 – standard specification for precipitation-hardening bolting (uns n07718) for high temperature service
A 1014/A 1014M – 09 – standard specification for precipitation-hardening fasteners and fastener material (uns n07718) for high temperature service
A1012 – 10 – standard specification for seamless and welded ferritic, austenitic and duplex alloy steel condenser and heat exchanger tubes with integral fins
A1011/A1011M − 12b – standard specification for steel, sheet and strip, hot-rolled, carbon, structural, highstrength low-alloy, high-strength low-alloy with improved formability, and ultra-high strength
A1011/A1011M – 12 – standard specification for steel, sheet and strip, hot-rolled, carbon, structural, highstrength low-alloy, high-strength low-alloy with improved formability, and ultra-high strength
A 1011/A 1011M – 06b – standard specification for steel, sheet and strip, hot-rolled, carbon, structural, highstrength low-alloy, high-strength low-alloy with improved formability, and ultra-high strength
A1011/A1011M – 10 – standard specification for steel, sheet and strip, hot-rolled, carbon, structural, highstrength low-alloy, high-strength low-alloy with improved formability, and ultra-high strength
A 1011/A 1011M – 09a – standard specification for steel, sheet and strip, hot-rolled, carbon, structural, highstrength low-alloy, high-strength low-alloy with improved formability, and ultra-high strength
A 1011/A 1011M – 07 – standard specification for steel, sheet and strip, hot-rolled, carbon, structural, highstrength low-alloy, high-strength low-alloy with improved formability, and ultra-high strength
A 1010/A 1010M – 01 (Reapproved 2009) – standard specification for higher-strength martensitic stainless steel plate, sheet, and strip
A1008/A1008M − 13 – standard specification for steel, sheet, cold-rolled, carbon, structural, high-strength low-alloy, high-strength low-alloy with improved formability, solution hardened, and bake hardenable
A1008/A1008M − 12a – standard specification for steel, sheet, cold-rolled, carbon, structural, high-strength low-alloy, high-strength low-alloy with improved formability, solution hardened, and bake hardenable
A1008/A1008M – 12 – standard specification for steel, sheet, cold-rolled, carbon, structural, high-strength low-alloy, high-strength low-alloy with improved formability, solution hardened, and bake hardenable
A1008/A1008M – 11 – standard specification for steel, sheet, cold-rolled, carbon, structural, high-strength low-alloy, high-strength low-alloy with improved formability, solution hardened, and bake hardenable
A 1008/A 1008M – 07 – standard specification for steel, sheet, cold-rolled, carbon, structural, high-strength low-alloy, high-strength low-alloy with improved formability, solution hardened, and bake hardenable
A 1008/A 1008M – 07a – standard specification for steel, sheet, cold-rolled, carbon, structural, high-strength low-alloy, high-strength low-alloy with improved formability, solution hardened, and bake hardenable
A1003/A1003M − 13 – standard specification for steel sheet, carbon, metallic – and nonmetallic-coated for cold-formed framing members
A1003/A1003M − 13a – standard specification for steel sheet, carbon, metallic – and nonmetallic-coated for cold-formed framing members
A1003/A1003M − 13b – standard specification for steel sheet, carbon, metallic – and nonmetallic-coated for cold-formed framing members
A 1007 – 07 – standard specification for carbon steel wire for wire rope
A1003/A1003M – 12 – standard specification for steel sheet, carbon, metallic- and nonmetallic-coated for cold-formed framing members
BS 1768 – unified precision hexagon bolts,screws ,and nuts ( unc & unf threads) normal series
BS ISO 668 – series 1 freight containers – classification, dimensions and ratings
BS ISO 1099 – metallic materials – fatigue testing – axial force-controlled method
BS ISO 10667-1 – assessment service delivery – procedures and methods to assess people in work and organizational settings
BS ISO 10667-2 – assessment service delivery – procedures and methods to assess people in work and organizational settings
BS 2738-3:2004+A1:2008 – spectacle lenses
BS ISO 11414 – plastics pipes and fittings – preparation of polyethylene (pe) pipe/pipe or pipe/ fitting test piece assemblies by butt fusion
BS ISO 13460-1 – agricultural irrigation equipment – plastics saddles
BS ISO 15242-1 – rolling bearings – measuring methods for vibration
BS ISO 15242-2 – rolling bearings – measuring methods for vibration
BS 3059 – steel boiler and super heater tubes
BS 5656 : Part 1 – safety rules for the construction and installation of escalators and passenger conveyors
BS 5656-2 – escalator and moving walks – safety rules for the construction and installation of escalators and moving walks
BS 6410 – methods of test for filter papers
BS 8489-1 – fixed fire protection systems – industrial and commercial watermist systems
BS 1769 – unified black hexagon bolts, screws, nuts (unc & unf threads) heavy series
BS EN 1090-2:2008+A1 – execution of steel structures and aluminium structures
BS EN 1276 – chemical disinfectants and antiseptics – quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in food, industrial, domestic and institutional areas – test method and requirements (phase 2, step 1)
BS EN 15092 – building valves – inline hot water supply tempering valves – tests and requirements
BS 8489-4 – fixed fire protection systems – industrial and commercial watermist systems
BS 8489-5 – fixed fire protection systems – industrial and commercial watermist systems
BS 8489-6 – fixed fire protection systems – industrial and commercial watermist systems
BS 8489-7 – fixed fire protection systems – industrial and commercial watermist systems
BS ISO 20669 – non-destructive testing – pulsed eddy current testing of ferromagnetic metallic components
BS EN 10020 – definition and classification of grades of steel
BS EN 10051 – continuously hot-rolled strip and plate/sheet cut from wide strip of non-alloy and alloy steels – tolerances on dimensions and shape
BS EN 12007 – gas infrastructure – pipelines for maximum operating pressure up to and including 16 bar
BS EN 13616-1 – overfill prevention devices forstatic tanks for liquid fuels
BS EN 13616-2 – overfill prevention devices forstatic tanks for liquid fuels
BS EN 13964 – suspended ceilings – requirements and test methods
BS 1768 – unified precision hexagon bolts,screws ,and nuts ( unc & unf threads) normal series
BS 5656 – Safety rules for the construction and installation of escalators and passenger conveyors
BS 5656-2 – Escalator and moving walks Safety rules for the construction and installation of escalators and moving walks
BS 8489-1 – Fixed fire protection systems – Industrial and commercial watermist systems
BS 8489-4 – Fixed fire protection systems – Industrial and commercial watermist systems
BS 8489-5 – Fixed fire protection systems Industrial and commercial watermist systems
BS 8489-6 – Fixed fire protection systems – Industrial and commercial watermist systems
BS 8489-7 – Fixed fire protection systems – Industrial and commercial watermist systems
BS EN 3-3 – Portable fire extinguishers
BS EN 3- 4 – Portable fire extinguishers
BS EN 3-5 – Portable fire extinguishers
BS EN 3-6 – Portable fire extinguishers
BS EN 3-7 – Portable fire extinguishers
BS EN 3-8 – Portable fire extinguishers
BS EN 54-1 – Fire detection and fire alarm systems
BS 2738-3 – Spectacle lenses
BS EN 54-2 – Fire detection and fire alarm systems
BS EN 54-3 – Fire detection and fire alarm systems
BS EN 12561-1 – Railway applications Tank wagons
BS EN 12561-2 – Railway applications Tank wagons
BS EN 12561-3 – Railway applications Tank Wagons
BS EN 12561-4 – Railway applications Tank Wagons
BS EN 12561-5 – Railway applications Tank Wagons
BS EN 12561-6 – Railway applications Tank Wagons
BS EN 12561-7 – Railway applications Tank Wagons
BS EN 12561-8 – Railway applications Tank Wagons
BS EN 1127-1 – Explosive atmospheres Explosion prevention and protection
BS EN 1127-2 – Explosive atmospheres Explosion prevention and protection
BS EN 488 – District heating pipes Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks Steel valve assembly for steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene
BS EN 485-2 – Aluminium and aluminium alloys Sheet, strip and plate
ISO 15614-1 – specification and qualification of welding procedures for metallic materials – welding procedure test
ISO 14270 – resistance welding – destructive testing of welds – specimen dimensions and procedure for mechanized peel testing resistance spot, seam and embossed projection welds
ISO 15626 – non-destructive testing of welds – timeof – flight diffraction technique (tofd) acceptance levels
ISO 14272 – resistance welding – destructive testing of welds – specimen dimensions and procedure for cross tension testing of resistance spot and embossed projection welds
ISO 14273 – resistance welding – destructive testing of welds – specimen dimensions and procedure for tensile shear testing resistance spot and embossed projection welds
ISO 15614-13 – specification and qualification of welding procedures for metallic materials – welding procedure test
ISO 7263 – corrugating medium – determination of the flat crush resistance after laboratory fluting
ISO 9513 – metallic materials — calibration of extensometer systems used in uniaxial testing
ISO/TS 10839 – polyethylene pipes and fittings for the supply of gaseous fuels — code of practice for design, handling and installation
ISO 17642-3 – destructive tests on welds in metallic materials — cold cracking tests for weldments — arc welding processes
ISO 18086 – corrosion of metals and alloys determination of ac corrosion protection criteria
“ANSI/AMCA STANDARD 210-07
ANSI/ASHRAE STANDARD 51-07” – laboratory methods of testing fans for certified aerodynamic performance rating
ANSI/AGMA 9004–B08 – flexible couplings – mass elastic properties and other characteristics
ANSI/API SPECIFICATION 17J THIRD EDITION – specification for unbonded flexible pipe
ANSI B1.9 – buttress inch screw threads7y45′ form with 0.6 pitch basic height of thread engagement
ANSI/NETA ATS – standard for acceptance testing specifications for electrical power equipment and systems
ANSI/API STANDARD 618-2008 FIFTH EDITION – reciprocating compressors for petroleum, chemical, and gas industry services
ANSI/API STANDARD 619 FIFTH EDITION – rotary-type positive displacement compressors for petroleum, petrochemical and natural gas industries
ANSI/API STANDARD 2350-2012 FOURTH EDITION – overfill protection for storage tanks in petroleum facilities
ANSI/ASHRAE Standard 1 50-2000 – method of testing the performance of cool storage systems
ANSI/IEC 60974-1 – american national standard for arc welding equipment
ANSI/NEMA MW 1000 – magnet wire