اثرات مواد زیان آور بر خواص بتن

۱. کربنات سدیم » گیرش سیمان را تسریع می کند،با حداکثر غلظت ۰.۱%

۲. بی کربنات سدیم » گیرش سیمان را تسریع یا کند می کند با حداکثر غلظت ۰.۴% تا ۰.۱%

۳. کلرورها » تسریع در زنگ زدگی آرماتور و کابل های پیش تنیدگی.بیش از ۰.۰۶% در بتن پیش تنیده و ۰.۱% در بتن آرمه خطرناک است.

۴. سولفاتها » اثر نامطلوب روی بتن.به ازای هر ۱% سولفات در آب،۱۰% کاهش مقاومت بوجود می آید.

۵. فسفاتها،آرسنات ها و براتها » افزایش زمان گیرش.حداکثر غلظت ۰.۰۵%

۶. نمک های مس،روی،سرب،منگنز،قلع » افزایش زمان گیرش.حداکثر غلظت ۰.۰۵%

۷. آبهای اسیدی » در صورت وجود اسید کلریدریک و اسید سولفوریک و سایر اسیدهای غیرآلی،حداکثر تا ۰.۱% بلامانع است و آبهای با ۴.۵<8.5 مجاز نیست.

اثرات مواد زیان آور بر خواص بتن

۸. آبهای قلیایی » در صورت وجود بیش از ۰.۵% هیدروکسید سدیم و ۱.۲% هیدروکسید پتاسیم ( نسبت به وزن سیمان ) باشد،مقاومت بتن تقلیل می یابد.

۹. آبهای گل آلود » قبل از مصرف از حوضچه های ته نشینی عبور داده و یا به روش دیگر تصفیه کرد.

۱۰. آب دریا » با حداکثر ۳.۵% نمک محلول برای ساخت بتن ( بدون آرماتور ) بلامانع است.

۱۱. مقاومت بتن ساخته شده با آب دریا بین ۱۰% تا ۲۰% کاهش می یابد.