آشنایی با نرم افزارهای مکانیک خاک

نام نرم‌افزار ، شرح کاربرد نرم‌افزار

Afes.Foundation.3.0.2009.1.21
نرم‌افزار تخصصی برای طراحی پی‌های صنعتی مورد استفاده در صنایع پتروشیمی، پالایشگاهی و نیروگاه

Delft-Collection

Delft.DGPlume.1.8.1.1 نرم‌افزار محیط زیستی برای تحلیل جابجایی آلاینده‌ها

Delft.GEFPlotTool.4.1.1.4 نرم‌افزار ویژه نمایش و تحلیل نتایج آزمایش نفوذ استاندارد

Delft.MDrill.4.1.2.3 نرم‌افزار طراحی خطوط لوله با روش حفر افقی بر اساس آیین‌نامه‌های طراحی

Delft.MFoundation.6.3.1.3 نرم‌افزار طراحی پی‌های سطحی بر اساس آزمایش نفوذ استاندارد (CPT)

Delft.MGeobase.2.9.4.3 نرم‌افزار ویژه ارائه گردش کار برای انجام پروژه‌های ژئوتکنیک

Delft.MPile.4.2.2.2 نرم‌افزار ویژه تحلیل دقیق شمع‌ها و گروه شمع‌ها

Delft.MSeep.6.7.2.1 نرم‌افزار ویژه تحلیل تراوش

Delft.MSettle.7.3.2.1 نرم‌افزار محاسبه دقیق و سریع نشست خاک

Delft.MSheet.7.1.5.1 نرم‌افزار تحلیل دیافراگم‌ها و سپری‌ها

Delft.MStab.9.8.7.1 نرم‌افزار ویژه بررسی پایداری شیب در خاک‌های ریزدانه

Delft.MWell.2.8.4.4 نرم‌افزار ویژه تحلیل مسائل زهکشی

Delft.Watex.3.2.1.3 نرم‌افزار ویژه تعیین فشار آب منفذی در محیط‌های خورنده

Ensoft-Collection

Ensoft.Apile.Plus.5.0.10 نرم‌افزار ویژه محاسبه ظرفیت محوری شمع تکی

Ensoft.DynaMat.1.0.2 نرم‌افزار ویژه محاسبه ظرفیت پی ماشین‌آلات

Ensoft.DynaN.2.0.7 نرم‌افزار ویژه محاسبه پاسخ دینامیکی پی‌های سطحی و عمیق تحت بارگذاری‌های هارمونیک و دینامیک

Ensoft.DynaPile.2.0.4 نرم‌افزار ویژه محاسبه سختی دینامیکی شمع تک یا گروه شمع

Ensoft.GeoMat.1.0.2 نرم‌افزار ویژه تحلیل پی گسترده متکی بر خاک یا دال

Ensoft.Group.7.0.4 نرم‌افزار ویژه تحلیل شمع‌ها در گروه شمع

Ensoft.Lpile.Plus.5.0.4.1 نرم‌افزار ویژه تحلیل شمع‌ها تحت بار جانبی

Ensoft.PYWall.3.0.9 نرم‌افزار ویژه تحلیل دیوارهای حائل شکل‌پذیر

Ensoft.Shaft.6.0.4 نرم‌افزار ویژه تحلیل شمع‌های حفر شده تحت بار جانبی

Ensoft.StablPro 3.0 نرم‌افزار ویژه محاسبات پایداری شیب

Ensoft.TzPile.2.0.4 نرم‌افزار ویژه محاسبه رابطه بار-نشست شمع‌های تحت بار محوری

Fides.2009-Collection

Fides.BearingCapacity.2008.225 نرم‌افزار محاسبه ظرفیت باربری پی‌های سطحی

Fides.CantileverWall.2009.167 نرم‌افزار تحلیل دیوار‌های حائل طره‌ای

Fides.EarthPressure.2009.076 نرم‌افزار محاسبه فشار خاک

Fides.Flow.2009.219 نرم‌افزار تحلیل جریان آب و توزیع فشار آب در مواد متخلخل

Fides.GeoStability.2008.318 نرم‌افزار تحلیل پایداری شیب، فشار خاک و ظرفیت باربری با استفاده از روش تحلیل المان سینماتیک

Fides.GroundSlab.2009.013 نرم‌افزار تحلیل‌ و طراحی پی‌های سطحی

Fides.PilePro.2009.013 نرم‌افزار محاسبه پی‌های سرشمع با فرض اثرات انحراف خطی و غیرخطی

Fides.Settlement2.5D.2009.034 نرم‌افزار محاسبه نشست در انواع پی‌ها

Fides.Settlement.2007.302 نرم‌افزار محاسبه شست در انواع پی‌های مستطیلی، دایره‌ای و نواری

Fides.SlipCircle.2009.204 نرم‌افزار تحلیل و محاسبه مسائل پایداری با روش دایره لغزش

Fides.Walls.2008.337 نرم‌افزار تحلیل انواع دیوارهای نگهبان (سپرهای فولادی، تیرهای نگهبان، دیوارهای بتنی درجا)

Fides.Walls.Dimensioning.2009.040 نرم‌افزار ویژه تعیین اندازه پوشش‌ها در سپرهای فولادی، ستون‌های ممتد و دیوارهای بتنی درجا

Fides.Walls-FEM.2009.021 نرم‌افزار تحلیل اجزای محدود برای دیوارهای حفاری‌ها

Fides.WinTube.2009.155 نرم‌افزار قدرتمند تحلیل تونل در محیط دوبعدی و سه‌بعدی خاک

Fine.Geo5.9.14
نرم‌افزار چند منظوره تحلیل‌های خاکی مشتمل بر ۲۶ ماژول تحلیلی

Geo&Soft-Collection

Geo&Soft.Accecalc.3.0 نرم‌افزار ویژه تعیین تغییرمکان تخته سنگ‌ها تحت بارهای دینامیکی بر اساس داده‌های شتاب‌نگاشت

Geo&Soft.Cecap.3.0 نرم‌افزار ویژه تحلیل و طراحی پی‌های سطحی

Geo&Soft.Clasrock.3.0 نرم‌افزار ویژه طبقه‌بندی سنگ با دو روش RMR و اندیس Q

Geo&Soft.Clustar.3.01 نرم‌افزار ویژه جمع‌آوری و مدیریت اطلاعات زمین‌شناسی

Geo&Soft.Dbsond.3.05 نرم‌افزار ویژه پردازش اطلاعات زمین‌شناسی و ژئوتکنیکی مربوط به نتایج آزمایش‌های در محل

Geo&Soft.Diadim.3.02 نرم‌افزار ویژه تحلیل سپری‌ها و تیغه‌های نگهبان

Geo&Soft.Eletom.3.013 نرم‌افزار ویژه برای ایجاد مقطع قائم خاک بر اساس اطلاعات اشعه X

Geo&Soft.Happie.3.0 نرم‌افزار ویژه برای تعریف و محاسبه نواحی مستعد آلودگی در نزدیکی محل دفن زباله‌ها

Geo&Soft.Ila.3.0 نرم‌افزار ویژه برای تحلیل پایداری شیب‌ها در خاک‌های دانه‌ای

Geo&Soft.Inquimap.1.02 نرم‌افزار ویژه تحلیل سفره‌های آب زیرزمینی