بخش آزمون ها قسمت فایل های مورد نیاز اپلیکیشن دستیار مهندس قرار دارد.

در این بخش ۱۳۷ آزمون نظام مهندسی قرار گرفته است.

دستیار مهندس - صفحه آزمون ها
دستیار مهندس - صفحه آزمون ها - داخلی

لیست این آزمون ها به شرح زیر می باشد:

آزمون رشته عمران : عمران : اجرا پایه ۳ (اسفند ماه) – ۱۳۹۵
آزمون رشته عمران : عمران : اجرا پایه ۳ (شهریور ماه) – ۱۳۹۵
آزمون رشته عمران : عمران : اجرا پایه ۳ (بهمن ماه) – ۱۳۹۴
آزمون رشته عمران : عمران : اجرا پایه ۳ (مرداد ماه) – ۱۳۹۴
آزمون رشته عمران : عمران : اجرا پایه ۳ (آبان ماه) – ۱۳۹۳
آزمون رشته عمران : عمران : اجرا پایه ۳ (خردادماه) – ۱۳۹۳
آزمون رشته عمران : عمران : اجرا پایه ۳ (آذرماه) – ۱۳۹۲
آزمون رشته عمران : عمران : نظارت پایه ۳ (اسفند ماه) – ۱۳۹۵
آزمون رشته عمران : عمران : نظارت پایه ۳ (شهریور ماه) – ۱۳۹۵
آزمون رشته عمران : عمران : نظارت پایه ۳ (بهمن ماه) – ۱۳۹۴
آزمون رشته عمران : عمران : نظارت پایه ۳ (مرداد ماه) – ۱۳۹۴
آزمون رشته عمران : عمران : نظارت پایه ۳ (آبان ماه) – ۱۳۹۳
آزمون رشته عمران : عمران : نظارت پایه ۳ (خردادماه) – ۱۳۹۳
آزمون رشته عمران : عمران : نظارت پایه ۳ (آذرماه) – ۱۳۹۲
آزمون رشته عمران : عمران : نظارت پایه ۳ (اسفندماه) – ۱۳۹۱
آزمون رشته عمران : عمران : نظارت پایه ۳ – ۱۳۹۱
آزمون رشته عمران : عمران : نظارت پایه ۳ – ۱۳۹۰
آزمون رشته عمران : عمران : نظارت پایه ۳ – ۱۳۸۹
آزمون رشته عمران : عمران : نظارت پایه ۳ – ۱۳۸۷
آزمون رشته عمران : عمران : نظارت پایه ۳ – ۱۳۸۶
آزمون رشته عمران : عمران : نظارت پایه ۳ – ۱۳۸۴
آزمون رشته عمران : عمران : نظارت پایه ۳ – ۱۳۸۲
آزمون رشته عمران : عمران : نظارت پایه ۲ – ۱۳۸۴
آزمون رشته عمران : عمران : نظارت پایه ۲ – ۱۳۸۳
آزمون رشته عمران : عمران : نظارت پایه ۲ – ۱۳۸۲
آزمون رشته عمران : عمران : نظارت پایه ۱ – ۱۳۸۴
آزمون رشته عمران : عمران : نظارت پایه ۱ – ۱۳۸۳
آزمون رشته عمران : عمران : نظارت پایه ۱ – ۱۳۸۲
آزمون رشته عمران : عمران : محاسبات پایه ۳ (اسفند ماه) – ۱۳۹۵
آزمون رشته عمران : عمران : محاسبات پایه ۳ (شهریور ماه) – ۱۳۹۵
آزمون رشته عمران : عمران : محاسبات پایه ۳ (بهمن ماه) – ۱۳۹۴
آزمون رشته عمران : عمران : محاسبات پایه ۳ (مرداد ماه) – ۱۳۹۴
آزمون رشته عمران : عمران : محاسبات پایه ۳ (آبان ماه) – ۱۳۹۳
آزمون رشته عمران : عمران : محاسبات پایه ۳ (خردادماه) – ۱۳۹۳
آزمون رشته عمران : عمران : محاسبات پایه ۳ (آذرماه) – ۱۳۹۲
آزمون رشته عمران : عمران : محاسبات پایه ۳ (اسفندماه) – ۱۳۹۱
آزمون رشته عمران : عمران : محاسبات پایه ۳ – ۱۳۹۱
آزمون رشته عمران : عمران : محاسبات پایه ۳ – ۱۳۹۰
آزمون رشته عمران : عمران : محاسبات پایه ۳ – ۱۳۸۹
آزمون رشته عمران : عمران : محاسبات پایه ۳ – ۱۳۸۷
آزمون رشته عمران : عمران : محاسبات پایه ۳ – ۱۳۸۶
آزمون رشته عمران : عمران : محاسبات پایه ۳ – ۱۳۸۳
آزمون رشته عمران : عمران : محاسبات پایه ۲ – ۱۳۸۴
آزمون رشته عمران : عمران : محاسبات پایه ۲ – ۱۳۸۳
آزمون رشته عمران : عمران : محاسبات پایه ۱ – ۱۳۸۴
آزمون رشته عمران : عمران : محاسبات پایه ۱ – ۱۳۸۳
آزمون رشته معماری : معماری : اجرا پایه ۳ (اسفند ماه) – ۱۳۹۵
آزمون رشته معماری : معماری : اجرا پایه ۳ (بهمن ماه) – ۱۳۹۴
آزمون رشته معماری : معماری : اجرا پایه ۳ (مرداد ماه) – ۱۳۹۴
آزمون رشته معماری : معماری : اجرا پایه ۳ (آبان ماه) – ۱۳۹۳
آزمون رشته معماری : معماری : اجرا پایه ۳ (خردادماه) – ۱۳۹۳
آزمون رشته معماری : معماری : اجرا پایه ۳ (آذرماه) – ۱۳۹۲
آزمون رشته معماری : معماری : ترسیمی پایه ۳ – ۱۳۸۷
آزمون رشته معماری : معماری : جزئیات اجرایی ساختمان پایه ۳ – ۱۳۹۰
آزمون رشته معماری : معماری : جزئیات اجرایی ساختمان پایه ۳ – ۱۳۸۹
آزمون رشته معماری : معماری : طراحی پایه ۳ (شهریور ماه) – ۱۳۹۵
آزمون رشته معماری : معماری : طراحی پایه ۳ (بهمن ماه) – ۱۳۹۲
آزمون رشته معماری : معماری : طراحی پایه ۳ (آذرماه) – ۱۳۹۲
آزمون رشته معماری : معماری : طراحی پایه ۳ (اسفندماه) – ۱۳۹۱
آزمون رشته معماری : معماری : طراحی پایه ۳ – ۱۳۹۱
آزمون رشته معماری : معماری : طراحی پایه ۳ – ۱۳۸۹
آزمون رشته معماری : معماری : طراحی پایه ۳ – ۱۳۸۸
آزمون رشته معماری : معماری : طراحی پایه ۳ – ۱۳۸۷
آزمون رشته معماری : معماری : عمومی پایه ۳ – ۱۳۹۰
آزمون رشته معماری : معماری : عمومی پایه ۳ – ۱۳۸۹
آزمون رشته معماری : معماری : عمومی پایه ۳ – ۱۳۸۸
آزمون رشته معماری : معماری : عمومی پایه ۳ – ۱۳۸۷
آزمون رشته معماری : معماری : عمومی پایه ۳ – ۱۳۸۶
آزمون رشته معماری : معماری : نظارت پایه ۳ (اسفند ماه) – ۱۳۹۵
آزمون رشته معماری : معماری : نظارت پایه ۳ (شهریور ماه) – ۱۳۹۵
آزمون رشته معماری : معماری : نظارت پایه ۳ (بهمن ماه) – ۱۳۹۴
آزمون رشته معماری : معماری : نظارت پایه ۳ (مرداد ماه) – ۱۳۹۴
آزمون رشته معماری : معماری : نظارت پایه ۳ (آبان ماه) – ۱۳۹۳
آزمون رشته معماری : معماری : نظارت پایه ۳ (خردادماه) – ۱۳۹۳
آزمون رشته معماری : معماری : نظارت پایه ۳ (آذرماه) – ۱۳۹۲
آزمون رشته معماری : معماری : نظارت پایه ۳ (اسفندماه) – ۱۳۹۱
آزمون رشته معماری : معماری : نظارت پایه ۳ – ۱۳۹۱
آزمون رشته معماری : معماری : تخصصی پایه ۳ – ۱۳۹۰
آزمون رشته معماری : معماری : تخصصی پایه ۳ – ۱۳۸۹
آزمون رشته معماری : معماری : تخصصی پایه ۳ – ۱۳۸۸
آزمون رشته معماری : معماری : تخصصی پایه ۳ – ۱۳۸۷
آزمون رشته معماری : معماری : تخصصی پایه ۳ – ۱۳۸۶
آزمون رشته شهرسازی : شهرسازی : آزمون پایه ۳ (شهریور ماه) – ۱۳۹۵
آزمون رشته شهرسازی : شهرسازی : آزمون پایه ۳ (بهمن ماه) – ۱۳۹۴
آزمون رشته شهرسازی : شهرسازی : آزمون پایه ۳ (مرداد ماه) – ۱۳۹۴
آزمون رشته شهرسازی : شهرسازی : آزمون پایه ۳ (آبان ماه) – ۱۳۹۳
آزمون رشته شهرسازی : شهرسازی : آزمون پایه ۳ (خردادماه) – ۱۳۹۳
آزمون رشته شهرسازی : شهرسازی : آزمون پایه ۳ (آذرماه) – ۱۳۹۲
آزمون رشته شهرسازی : شهرسازی : آزمون پایه ۳ (اسفندماه) – ۱۳۹۱
آزمون رشته شهرسازی : شهرسازی : آزمون پایه ۳ – ۱۳۹۱
آزمون رشته شهرسازی : شهرسازی : آزمون پایه ۳ – ۱۳۹۰
آزمون رشته شهرسازی : شهرسازی : آزمون پایه ۳ (۲) – ۱۳۸۹
آزمون رشته شهرسازی : شهرسازی : آزمون پایه ۳ (۱) – ۱۳۸۹
آزمون رشته شهرسازی : شهرسازی : آزمون پایه ۳ – ۱۳۸۷
آزمون رشته شهرسازی : شهرسازی : آزمون پایه ۳ – ۱۳۸۶
آزمون رشته نقشه برداری : نقشه برداری : آزمون پایه ۳ (اسفند ماه) – ۱۳۹۵
آزمون رشته نقشه برداری : نقشه برداری : آزمون پایه ۳ (شهریور ماه) – ۱۳۹۵
آزمون رشته نقشه برداری : نقشه برداری : آزمون پایه ۳ (بهمن ماه) – ۱۳۹۴
آزمون رشته نقشه برداری : نقشه برداری : آزمون پایه ۳ (مرداد ماه) – ۱۳۹۴
آزمون رشته نقشه برداری : نقشه برداری : آزمون پایه ۳ (آبان ماه) – ۱۳۹۳
آزمون رشته نقشه برداری : نقشه برداری : آزمون پایه ۳ (خردادماه) – ۱۳۹۳
آزمون رشته نقشه برداری : نقشه برداری : آزمون پایه ۳ (آذرماه) – ۱۳۹۲
آزمون رشته نقشه برداری : نقشه برداری : آزمون پایه ۳ (اسفندماه) – ۱۳۹۱
آزمون رشته نقشه برداری : نقشه برداری : آزمون پایه ۳ – ۱۳۹۱
آزمون رشته نقشه برداری : نقشه برداری : آزمون پایه ۳ – ۱۳۹۰
آزمون رشته نقشه برداری : نقشه برداری : آزمون پایه ۳ (۲) – ۱۳۸۹
آزمون رشته نقشه برداری : نقشه برداری : آزمون پایه ۳ (۱) – ۱۳۸۹
آزمون رشته نقشه برداری : نقشه برداری : آزمون پایه ۳ – ۱۳۸۷
آزمون رشته نقشه برداری : نقشه برداری : آزمون پایه ۳ – ۱۳۸۶
آزمون رشته ترافیک : مهندسی ترافیک : مهندسی ترافیک (شهریور ماه) – ۱۳۹۵
آزمون رشته ترافیک : مهندسی ترافیک : مهندسی ترافیک (بهمن ماه) – ۱۳۹۴
آزمون رشته ترافیک : مهندسی ترافیک : مهندسی ترافیک (مرداد ماه) – ۱۳۹۴
آزمون رشته ترافیک : مهندسی ترافیک : مهندسی ترافیک (آبان ماه) – ۱۳۹۳
آزمون رشته ترافیک : مهندسی ترافیک : مهندسی ترافیک (خردادماه) – ۱۳۹۳
آزمون رشته ترافیک : مهندسی ترافیک : مهندسی ترافیک (آذرماه) – ۱۳۹۲
آزمون رشته ترافیک : مهندسی ترافیک : مهندسی ترافیک (اسفندماه) – ۱۳۹۱
آزمون رشته ترافیک : مهندسی ترافیک : مهندسی ترافیک – ۱۳۹۱
آزمون رشته تاسیسات برقی : تاسیسات برقی : نظارت (اسفند ماه) – ۱۳۹۵
آزمون رشته تاسیسات برقی : تاسیسات برقی : طراحی (اسفند ماه) – ۱۳۹۵
آزمون رشته تاسیسات برقی : تاسیسات برقی : تاسیسات برقی (شهریور ماه) – ۱۳۹۵
آزمون رشته تاسیسات برقی : تاسیسات برقی : تاسیسات برقی (بهمن ماه) – ۱۳۹۴
آزمون رشته تاسیسات برقی : تاسیسات برقی : تاسیسات برقی (مرداد ماه) – ۱۳۹۴
آزمون رشته تاسیسات برقی : تاسیسات برقی : تاسیسات برقی (آبان ماه) – ۱۳۹۳
آزمون رشته تاسیسات برقی : تاسیسات برقی : تاسیسات برقی (خردادماه) – ۱۳۹۳
آزمون رشته تاسیسات برقی : تاسیسات برقی : تاسیسات برقی (آذرماه) – ۱۳۹۲
آزمون رشته تاسیسات برقی : تاسیسات برقی : تاسیسات برقی (اسفندماه) – ۱۳۹۱
آزمون رشته تاسیسات برقی : تاسیسات برقی : تاسیسات برقی – ۱۳۹۱
آزمون رشته تاسیسات مکانیکی : تاسیسات مکانیکی : نظارت (اسفند ماه) – ۱۳۹۵
آزمون رشته تاسیسات مکانیکی : تاسیسات مکانیکی : طراحی (اسفند ماه) – ۱۳۹۵
آزمون رشته تاسیسات مکانیکی : تاسیسات مکانیکی : تاسیسات مکانیکی (شهریور ماه) – ۱۳۹۵
آزمون رشته تاسیسات مکانیکی : تاسیسات مکانیکی : تاسیسات مکانیکی (بهمن ماه) – ۱۳۹۴
آزمون رشته تاسیسات مکانیکی : تاسیسات مکانیکی : تاسیسات مکانیکی (مرداد ماه) – ۱۳۹۴
آزمون رشته تاسیسات مکانیکی : تاسیسات مکانیکی : تاسیسات مکانیکی (آبان ماه) – ۱۳۹۳
آزمون رشته تاسیسات مکانیکی : تاسیسات مکانیکی : تاسیسات مکانیکی (خردادماه) – ۱۳۹۳
آزمون رشته تاسیسات مکانیکی : تاسیسات مکانیکی : تاسیسات مکانیکی (آذرماه) – ۱۳۹۲
آزمون رشته تاسیسات مکانیکی : تاسیسات مکانیکی : تاسیسات مکانیکی (اسفندماه) – ۱۳۹۱
آزمون رشته تاسیسات مکانیکی : تاسیسات مکانیکی : تاسیسات مکانیکی