بخش آزمایش های اپلیکیشن دستیار مهندس شامل شرح کامل آزمایش ها همراه با تصویر و فرمول های محاسباتی آنها می باشد.

 

اپلیکیشن دستیار مهندس - آزمایش های مهندسی
اپلیکیشن دستیار مهندس - آزمایشهای مهندسی - داخلی

لیست بخش های مختلف آزمایش ها به شرح زیر است:

 

  • آزمایش های سنگدانه (شامل ۱۰ آزمایش)

دانه بندی شن به وسیله الک

تعیین درجه رطوبت کلی سنگدانه ها و درصد جذب آب

دانه بندی ماسه توسط الک و تعیین ضریب نرمی

تعیین وزن واحد و فضای خالی سنگدانه ها

تعیین وزن مخصوص ظاهری و وزن مخصوص انبوهی شن و ماسه

تعیین خاک رس لای و گرد و خاک در ماسه به روش SE

آزمون کلوخه های رسی و ذرات خرد شونده در سنگدانه ها

تعیین خاک رس لای و گرد و خاک ذرات کوچکتر از ۷۵ میکرون

تعیین درصد سائیدگی در مصالح سنگی به وسیله دستگاه لوس آنجلس

تعیین ضریب تطویل و تورق سنگدانه ها

 

  • آزمایش های سیمان (شامل ۷ آزمایش)

تعیین جرم حجمی سیمان

تعیین درجه نرمی سیمان از طریق بتن باقی مانده سیمان بر روی الک

تعیین درجه نرمی سیمان پرتلند از طریق دستگاه هواتراوی (نفوذپذیری) بلن

تعیین غلظت خمیر نرمال سیمان

تعیین زمان گیرش اولیه و نهایی خمیر سیمان

تعیین انبساط سیمان سلامت سیمان به روش لوشاتلیه

تعیین پایداری خمیر سیمان پرتلند به وسیله اتوکلاو

 

  • آزمایش های بتن (شامل ۷ آزمایش خودتراکم)

جریان اسلامپ

حلقه j

قیف V شکل

جعبه L شکل

جعبه U

اوریمت

آزمایش GTM

 

  • آزمایش های قیر و آسفالت (شامل ۱۲ آزمایش)

دانبه بندی

تعیین درجه نفوذ قیر

تعیین افت وزنی قیر

تعیین انگمی قیر

تعیین نقطه نرمی قیر

تعیین وزن مخصوص قیر

تعیین درجه اشتعال قیر

تعیین ویسکوزیته قیر

مارشال

تعیین مقاومت آسفالت

تعیین فضای خالی آسفالت

تجزیه آسفالت

 

  • آزمایش های فولاد (شامل ۱۱ آزمایش)

فشار

خیز فلزات

برش ضربه ای

کشش

پیچش

مرکز برش (Shearing Center)

خستگی (Fatigue)

سختی (آزمایش برینل)

سختی (آزمایش راکول)

سختی (آزمایش ویکرس)

فتوالاستیسیته

اپ دستیار مهندس
اپ دستیار مهندس