آزمايش خیز فلزات

آزمایش خیز فلزات

هدف آزمايش :

آزمایش خیز فلزات جهت تعيين ميزان تغيير شكل ارتجاعي تيرهاي ساده ويكسر گيردار _ تعيين ضريب ارتجاعي فلزات وتعيين اثر وزن تيرهاي فلزي در ميزان خيز حاصل از بارگذاريی می باشد.

وسايل آزمايش:

قطعات يا نمونه هاي آزمايشي ، دستگاه يا وزنه هاي اعمال بارگذاري ، گيج كرنش سنج ، متر ، كوليس ، ترازو ، وسايل مربوط به كنترل خيز اوليه.

آزمایش خیز فلزات

شرح آزمايش :

پس از تعيين وزن واحد طول نمونه هاي آزمايشي واستقرار آنها در محل آزمايش وتنظيم وضعيت بارگذاري وآماده سازي عقربه كرنش سنج ، به ازاي اعمال بار در فواصل مساوي ۱,۲,۳,۴,۵ ton و ۱.۵,۲.۵,۵,۷.۵ N ميزان تغيير شكل خمشي به طور متناظر تعيين وبه كمك روابط محاسباتي نتايج بررسي وكنترل مي شود.

فرمول آزمایش خیز فلزات

آزمایش خیز فلزات

با قرائت Δ و P وصرفنظر كردن از خيز حاصل از وزن تير مي توانيم ضريب ارتجاعي تير را حساب كنيم . اگر Δw / Δp ≤ ۰.۰۵ باشد قابل اغماض است.

آزمایش خیز فلزات

براي تير يكسرگيردار خواهيم داشت :

آزمایش خیز فلزات

منبع : سایت عمران پویا

توسط | ۱۳۹۷/۲/۳۰ ۱۴:۵۲:۵۷ ۸ام, خرداد ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, فولاد|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

3 + هفده =