آئین‌‌نامه اجرایی ماده (۲۷) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

وزارت دادگستری – وزارت مسکن و شهرسازی 

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۸/۳/۱۳۷۹ بنابه پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن و شهرسازی و به استناد ماده (۲۷) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان- مصوب ۱۳۷۴- آئین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود.

ماده ۱- تعاریف:

واژه‌ها و اصطلاحات مندرج در این آئین‌نامه باتوجه به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های آن به شرح زیر تعریف می‌شود‌:
الف – سازمان استان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.
ب – شورای مرکزی: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان.
ج – مهندس واجد شرایط: مهندس دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر که براساس آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۷۵ هیأت وزیران و دستور العمل مصوب وزارت مسکن و شهرسازی، دریک یا چند رشته تخصصی مهندسی، صلاحیت ارائه خدمات مهندسی کارشناسی را دارا باشد.
د- خدمات مهندسی کارشناسی: کلیه خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداری، کنترل و بازرسی، آزمایش، متره، برآورد، ارزیابی و تقویم، تشخیص علل خرابی که در چهارچوب معیارهای پذیرفته شده تخصصی قابل عرضه بوده و در زمره امور حرفه ای ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یا عضویت در سازمان استان می‌باشد.
هـ – مراجع درخواست کننده: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها که متقاضی خدمات مهندسی کارشناسی باشند.

ماده ۲-

مرجع درخواست کننده می‌تواند به موجب ضوابط این آئین‌نامه برای خدمات مهندسی کارشناسی از سازمان استان درخواست معرفی مهندس یا مهندسان واجد شرایط نماید. در این صورت سازمان استان فرد یا افرادی را براساس دستورالعمل خاصی که از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی پیشنهاد و به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی می‌رسد، انتخاب و به مرجع درخواست کننده معرفی می کند.

ماده ۳-

مرجع درخواست کننده «مهندس» یا «مهندسان» واجد شرایط، باید در برگ درخواست خود موارد زیر را درج کند:
الف – موضوع خدمات مهندسی کارشناسی درخواستی اعم از امور تخصصی یا ارزیابی با ذکر جزئیات لازم.
ب – تعداد «مهندسان» واجد شرایط مورد درخواست و تخصص‌های هر یک از آنان.
ج – محل انجام خدمات مهندسی کارشناسی.
د – مهلت زمانی معرفی «مهندس» یا «مهندسان» واجد شرایط.
هـ – مهلت زمانی برای اعلام نظریه خدمات مهندسی کارشناسی.
و – تعهد پرداخت حق‌الزحمه خدمات مهندسی کارشناسی براساس تعرفه مندرج در ماده (۶) این آئین‌نامه.

ماده ۴- 

معرفی مهندس یامهندسان واجد شرایط به مرجع درخواست کننده، تنها توسط سازمان استان با رعایت ماده (۷۴) آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صورت می‌گیرد و مراجع درخواست کننده برای خدمات مهندسی کارشناسی، مجاز به مراجعه مستقیم به مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی موضوع این آئین‌نامه نیستند.

ماده ۵-

 نظریه مهندس یا مهندسان معرفی شده از طرف سازمان استان، پس از ثبت در دفتر سازمان استان، توسط هیأت مدیره سازمان استان به مرجع درخواست کننده ارسال یا تسلیم خواهد شد.

ماده ۶-

تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسی کارشناسی موضوع این آئین‌نامه، عیناً معادل تعرفه مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری است و در مواردی که تعرفه خاصی وجود ندارد، درچهارچوب بند (۱۵) ماده (۱۵) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان استان و تصویب وزیر مسکن و شهرسازی تعیین خواهد شد.

ماده ۷- 

مرجع درخواست کننده مهندس یا مهندسان واجد شرایط مجاز به پرداخت مستقیم حق‌الزحمه خدمات مهندسی کارشناسی به فرد یا افراد معرفی شده نیستند و باید حق‌الزحمه مربوط را به حساب سازمان استان واریز و یک نسخه از فیش بانکی را به سازمان استان مذکور تسلیم کنند. سازمان استان پس از وصول اصل نظریه مهندس یا مهندسان معرفی شده، حق‌الزحمه را بعد از کسر کسورات زیر به مهندس یا مهندسان معرفی شده پرداخت می کند:
الف – پنج درصد (۵%) بابت مالیات علی‌الحساب موضوع ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی.
ب – پنچ درصد (۵%) به حساب سازمان استان بابت ارجاع کار در چهارچوب ماده (۳۷) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.

ماده ۸-

هرگاه مرجع درخواست کننده تخلفی از مهندس یا مهندسان معرفی شده توسط سازمان استان مشاهده کند، باید موضوع را به هیأت مدیره سازمان استان و شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان استان مربوط گزارش کند.

ماده ۹-

مرجع درخواست کننده و سازمان استان مکلفند جهات رد مهندس یا مهندسان معرفی شده را که همان جهات رد مربوط به کارشناسان رسمی دادگستری است، بررسی و از عدم شمول آن اطمینان حاصل کنند، این تکلیف متوجه مهندس یا مهندسان معرفی شده، نیز می‌باشد. عدم رعایت این ماده از ناحیه مرجع درخواست کننده، تخلف اداری و از ناحیه سازمان استان و مهندس و مهندسان معرفی شده، تخلف انتظامی محسوب می شود.

منبع : سایت عمران پویا